Tin nổi bật
Sở Tư pháp: Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới (lần thứ 2) (16/04/2021)

Luật Cư trú có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của pháp luật.

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thuy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (14/04/2021)

Thực hiện Công văn số 898/UBND-TH ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh: Giao cho Sở Tài chính Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành cấp tỉnh, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thuy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính xây dựng dự thảo...

Ủy ban bầu cử tỉnh Bạc Liêu: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (09/04/2021)

Hội nghị có gần 370 người tham gia tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Bạc Liêu.

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (05/04/2021)

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Căn cứ Công văn số 4170/UBND-KT ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v chấp thuận xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu....

Sở Tư pháp: Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới (lần thứ 1) (05/04/2021)

Hội nghị cung cấp thông tin có liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh Bạc Liêu.

Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá (17/03/2021)

Thực hiện Công văn số 851/UBND-TH ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh v/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 2199/BTC-QLG ngày 08/3/2021 của Bộ Tài chính v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính...

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2021 (03/03/2021)
Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP  quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 (có hiệu lực từ ngày 15/3/2021). Theo đó, với chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021, từ ngày 01/01/2021 tiếp tục thực hiện chuẩn ...
Hướng dẫn sử dụng dự toán NSNN năm 2021 phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (24/02/2021)

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026....

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính năm 2020 (23/02/2021)

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên bộ Tài chính Bộ Nội vụ “Quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dung kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước” (Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ);...

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn