Góp ý văn bản dự thảo
Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thuy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (14/04/2021)

Thực hiện Công văn số 898/UBND-TH ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh: Giao cho Sở Tài chính Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành cấp tỉnh, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thuy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính xây dựng dự thảo...

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (05/04/2021)

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Căn cứ Công văn số 4170/UBND-KT ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v chấp thuận xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu....

Lấy ý kiến tham gia hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá (17/03/2021)

Thực hiện Công văn số 851/UBND-TH ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh v/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 2199/BTC-QLG ngày 08/3/2021 của Bộ Tài chính v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính...

Đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết về ban hành mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ đối với kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (17/02/2021)

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.x

Góp ý dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (13/01/2021)

Thực hiện Công văn số 16/UBND-TH ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Góp ý dự thảo Nghị định, Thông tư quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (01/07/2020)
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 2797/UBND-NC ngày 30/6/2020 về việc giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính quy định xử phạt vi ...
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. (22/06/2020)
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Căn cứ Công văn số 2505/UBND-TH ngày 15/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc xây dựng Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ ...
Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp (12/06/2020)

Căn cứ Công văn số 2453/UBND-TH ngày 10/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp, kèm theo Công văn số 6872/BTC-HCSN ngày 08/6/2020 của Bộ Tài chính về việc dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp và dự thảo Thông tư.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị đính số 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ (09/06/2020)

Thực hiện Công văn số 6440/BTC-QLN ngày 29/5/2020 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến nội dung dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ; Thực hiện Công văn số 2336/UBND-TH ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo ...

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (18/05/2020)
Các đơn vị có thể tải các dự thảo tại đây: 1. Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và phụ lục (đính kèm). 2. Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn