Góp ý văn bản dự thảo
Góp ý dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu (13/01/2021)

Thực hiện Công văn số 16/UBND-TH ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Góp ý dự thảo Nghị định, Thông tư quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (01/07/2020)
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 2797/UBND-NC ngày 30/6/2020 về việc giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính quy định xử phạt vi ...
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. (22/06/2020)
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Căn cứ Công văn số 2505/UBND-TH ngày 15/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc xây dựng Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ ...
Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp (12/06/2020)

Căn cứ Công văn số 2453/UBND-TH ngày 10/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp, kèm theo Công văn số 6872/BTC-HCSN ngày 08/6/2020 của Bộ Tài chính về việc dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp và dự thảo Thông tư.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị đính số 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ (09/06/2020)

Thực hiện Công văn số 6440/BTC-QLN ngày 29/5/2020 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến nội dung dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ; Thực hiện Công văn số 2336/UBND-TH ngày 04/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo ...

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (18/05/2020)
Các đơn vị có thể tải các dự thảo tại đây: 1. Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và phụ lục (đính kèm). 2. Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Góp ý dự thảo Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (20/04/2020)

Thực hiện công văn số 94/UBND-KT ngày 9/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v chấp thuận xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước (13/04/2020)

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu đóng góp ý kiến các Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựngNghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước (thay thế Nghị định số 130/2005/NĐ-C, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP),

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu (07/04/2020)

Thực hiện Công văn số 4732/UBND-TH ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thống nhất triển khai xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu.

Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) (05/03/2020)

Sở Tài chính nhận được Công văn số 835/UBND-TH ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 2202/BTC-HCSN ngày 28/02/2020 trước ngày 12/3/2020;

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn