Góp ý văn bản dự thảo
Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (02/06/2023)

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Góp ý nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính (30/05/2023)

Thực hiện Công văn số 1777/VP-TH ngày 19/5/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công Sở Tài chính góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (26/05/2023)

Thực hiện Công văn số 1804/VP-TH ngày 22/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phân công Sở Tài chính góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (thay thế Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính)...

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính (23/05/2023)

Sở Tài chính nhận được Công văn số 1507/UBND-NC ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan góp ý dự thảo Thông tư nêu trên...

Lấy ý kiến dự thảo Luật giá (sửa đổi) (23/03/2023)
Đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp góp ý đối với dự thảo Luật giá (sửa đổi) về các danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bình ổn giá.
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu (13/03/2023)

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ (06/03/2023)

Thực hiện Công văn số 639/VP-TH ngày 02/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phân công Sở Tài chính góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ...

 

Góp ý dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu (15/02/2023)

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023;

Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (06/02/2023)

Thực hiện Công văn số 183/VP-TH ngày 18/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phối hợp góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...

Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm (01/02/2023)

Thực hiện Công văn số 217/VP-TH ngày 30/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh và Công văn số 764/BTC-KBNN ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm;

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn