Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023
Quyết định thành lập
Quyết định thành lập
Màu chữ Cỡ chữ
Quyết định thành lập
 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
------------
Số: 37/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------------------------
Bạc Liêu, ngày 20 tháng 12 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
---------------------------
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Tờ trình số 285/TTr-SNV ngày 21 tháng 9 năm 2016 và Công văn số 586/SNV-TCBC&TCPCP ngày 04/11/2016 về việc tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.
Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2016 và thay thế Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vu (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh (để theo dõi);
- Sở Tư pháp Bạc Liêu (tự kiểm tra);
- TT Công báo - Tin học tỉnh (đăng công báo);
- Lưu VT (TP).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Dương Thành Trung
 

Số lượt xem: 13001

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn