Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023
Quy chế hoạt động
Quy chế hoạt động
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế hoạt động

QUY CHẾ

Hoạt động Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-STC ngày 28/5/2012 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu)

------------------------

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc quản lý, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông điện tử Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Cổng TTĐT Sở).

2. Quy chế này áp dụng đối các các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp và khai thác thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT Sở.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

1. Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

2. Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

3. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Điều 3: Vai trò của Cổng TTĐT Sở

Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu có địa chỉ trên Internet http://stc.baclieu.gov.vn, là cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trong phạm vi đơn vị, ngành và được tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của đơn vị.

Thông tin đăng tải trên Cổng TTĐT Sở là thông tin chính thống trên môi trường Internet.

Điều 4: Nguyên tắc cung cấp thông tin

1. Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT Sở phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phục vụ kịp thời trong công tác quản lý của đơn vị và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

2. Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT Sở phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng TTĐT Sở phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

CHƯƠNG II

CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Điều 5. Thông tin cung cấp chủ yếu

1. Thông tin giới thiệu: Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và đơn vị trực thuộc; tóm lược quá trình hình thành và phát triển của đơn vị; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo đơn vị.

2. Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị.

3. Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng đơn vị đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan; lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan.

4. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan

5. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan: nêu rõ hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về. Cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản.

6. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công:

- Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất;

- Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án.

7. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:

- Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật;

- Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến;

- Cung cấp các thông tin và chức năng; toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý.

8. Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức.

9. Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế, cơ quan chủ quản có quyền cung cấp các mục thông tin khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Điều 6: Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin

1. Thời hạn cung cấp và xử lý thông tin:

a) Bảo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác đối với các mục tin quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

b) Đối với thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: thời gian cập nhật không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi văn bản pháp luật, chính sách, chế độ chính thức được ban hành.

c) Đối với văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý nhà nước: Thời gian cập nhật không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.

d) Đối với những thông tin quy định tại khoản 6 Điều 5 của Quy chế này: thời gian cập nhật không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi chiến lược, quy hoạch hoặc dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu được phê duyệt.

đ) Đối với mục Trao đổi - Hỏi đáp:

- Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở có trách nhiệm tiếp nhận câu hỏi, phân loại câu hỏi và trả lời hoặc chuyển đến các đơn vị liên quan để trả lời. Trường hợp câu hỏi không liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của đơn vị thì phải thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân;

- Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi, Ban biên tập có trách nhiệm trả lời kết quả hoặc thông báo quá trình xử lý trong đó nói rõ thời hạn trả lời tới tổ chức, cá nhân. Đối với những vấn đề có liên quan chung thì phải đăng câu trả lời lên Cổng TTĐT Sở.

g) Đối với thông tin, báo cáo thống kê: thời gian cập nhật không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi thông tin thống kê được thủ trưởng cơ quan quyết định công bố.

2. Lưu trữ thông tin: bảo đảm việc lưu trữ thông tin của Cổng TTĐT Sở theo quy định của Nhà nước về lưu trữ.

Điều 7. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Cổng TTĐT Sở đăng tải đầy đủ dịch vụ hành chính công của đơn vị thông qua kết quả đạt được trong việc chuẩn hóa thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn. Đối với dịch vụ có liên quan đến các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính đi kèm sẽ được cung cấp tối thiểu đạt mức 2.

Điều 8: Quy trình tiếp nhận và cung cấp thông tin

1. Thông tin cung cấp và tin, bài của cộng tác viên gửi đăng trên Cổng TTĐT Sở thông qua Ban biên tập Cổng TTĐT Sở.

2. Ban biên tập có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp thông tin và tin, bài của cộng tác viên gửi đến.

3. Nội dung thông tin và tin, bài phải được Ban biên tập duyệt trước khi đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.

4. Ban biên tập Cổng TTĐT Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung thông tin, tin, bài duyệt và cho phép đăng trên Cổng TTĐT Sở.

Chương III

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN TRONG VIỆC QUẢN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

1. Giám đốc Sở Tài chính:

a) Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, vận hành, duy trì và phát triển Cổng TTĐT Sở.

b) Sử dụng kinh phí được phân bổ theo kế hoạch và các nguồn hợp pháp khác để đảm bảo hoạt động, duy trì và phát triển Cổng thông tin điện tử.

c) Chi trả thù lao cho Ban biên tập và nhuận bút đối với tin, bài được Ban biên tập duyệt đăng trên Cổng TTĐT Sở và các khoản thù lao khác liên quan đến hoạt động Cổng thông tin điện tử theo đúng quy định hiện hành.

d) Trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết phục vụ việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin cho Cổng thông tin điện tử.

2. Ban biên tập Cổng TTĐT Sở:

a) Xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động của Cổng thông tin điện tử đảm bảo phát huy tốt vai trò của Cổng TTĐT Sở.

b) Phân công cán bộ theo dõi hoạt động Cổng thông tin điện tử; cán bộ phụ trách quản trị cổng thông tin điện tử, cán bộ tiếp nhận, tổng hợp, xử lý thông tin; cán bộ phụ trách xử lý dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.

c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động của Cổng TTĐT Sở theo yêu cầu và theo quy định.

d) Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử.

3. Các phòng chuyên môn, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM, các đơn vị trực thuộc (gọi chung là các phòng, đơn vị trực thuộc):

a) Các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu  thuộc lĩnh vực do mình quản lý cho Cổng thông tin điện tử theo chuyên môn được giao (nếu có).

b) Các văn bản pháp quy không thuộc loại tài liệu mật cần phổ biến, phải ghi rõ trong mục Nơi nhận: “- Cổng TTĐT Sở”;

c) Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm,... từ các nguồn thông tin của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc.

d) Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về: Nội dung các bài viết và những thông tin, dữ liệu do cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc đơn vị mình đưa tin; Trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lý của mình; Xem trước nội dung tin bài, sửa lỗi chính tả trước khi gửi cho Ban biên tập Cổng TTĐT Sở để được duyệt và đưa lên Cổng.

4. Trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia Cổng TTĐT Sở:

a) Được khai thác thông tin cần thiết trên Cổng TTĐT Sở để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Khi sử dụng, trích dẫn tin, bài, ảnh,… từ Cổng TTĐT Sở phải ghi rõ: “Nguồn: stc.baclieu.gov.vn”.

b) Các cá nhân cung cấp tin, bài, ảnh và các thông tin phù hợp với yêu cầu nội dung của Cổng TTĐT được Ban biên tập kiểm duyệt và đăng tải trên Cổng TTĐT Sở (kể cả trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bạc Liêu và các Cổng thành phần) sẽ được hưởng chế độ nhuận bút theo quy định hiện hành.

c) Phản ánh với Giám đốc Sở, Ban biên tập về chất lượng hoạt động cũng như các vấn đề khác có liên quan đến Cổng TTĐT Sở.

Chương IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điêu 10. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí duy trì hoạt động của Cổng TTĐT Sở từ ngân sách nhà nước (được dự toán hàng năm cùng với dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị); nguồn thu hợp pháp của đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật; nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí hoạt động của Cổng TTĐT Sở được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

a) Chi trả thù lao cho Ban biên tập.

b) Chi trả nhuận bút cho tác giả có tin, bài, ảnh được Ban biên tập duyệt đăng tải lên Cổng TTĐT Sở.

c) Các khoản thù lao và các khoản chi khác theo quy định.

3. Mức chi, chế độ chi được thực hiện theo quy định hiện hành.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban biên tập, các Trưởng, phó phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị, cá nhân tham gia cung cấp, trao đổi thông tin có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ban biên tập Cổng TTĐT Sở để tổng hợp, trình Giám đốc Sở xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Ban biên tập giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện Quy chế này, theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Số lượt xem: 12714

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn