Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023
Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp
Phòng Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp
Màu chữ Cỡ chữ
Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp

CHỨC NĂNG

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính tỉnh, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

NHIỆM VỤ

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý tài chính – ngân sách đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị HCSN) ở địa phương trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;

- Tham gia với Phòng Quản lý Ngân sách tham mưu Ban Giám đốc Sở xây dựng trình UBND tỉnh dự thảo: Chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Một số nội dung về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; Chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình HĐND quyết định theo thẩm quyền; Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình HĐND quyết định theo thẩm quyền;

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt đối với các cơ quan, đơn vị HCSN tỉnh quản lý;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho giám đốc Sở trong việc quản lý dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị dự toán cấp tỉnh trong công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, phí lệ phí, các khoản thu khác... Đề xuất các giải pháp đảm bảo cân đối nguồn vốn bổ sung kịp thời cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết, đột xuất theo chủ trương của cấp thẩm quyền, cụ thể như sau:

+ Tổ chức thảo luận, hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp tỉnh xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, thẩm tra phương án phân bổ ngân sách và hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp tỉnh thực hiện công khai dự toán ngân sách theo quy định; phối hợp với Phòng Quản lý Ngân sách tổng hợp dự toán, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách hàng năm;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành dự toán và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính - ngân sách, chế độ kế toán, phí, lệ phí, các chủ trương, chính sách có liên quan tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo Sở yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh, bổ sung dự toán, đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, trong khả năng cân đối ngân sách. Phối hợp với Phòng Quản lý Ngân sách kiểm tra, đề xuất điều chỉnh dự toán, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương (NSĐP) trong trường hợp cần thiết;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, tình hình nợ tạm ứng ngân sách liên quan đến các đơn vị dự toán cấp tỉnh; thực hiện các báo cáo thường xuyên, đột xuất khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho giám đốc Sở dự thảo các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hành chính, sự nghiệp để trình cấp thẩm quyền quyết định ban hành; tham gia ý kiến xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; các quy định về tỷ lệ trích, nộp quản lý sử dụng các khoản thu phí và lệ phí và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

+ Tham mưu, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện dự toán và chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh;

+ Kiểm tra, thẩm tra quyết toán thanh toán thu, chi ngân sách hàng năm và công tác công khai tài chính – ngân sách; tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính – ngân sách sách tại các cơ quan, đơn vị HCSN cấp tỉnh; thẩm định, phê duyệt quyết toán kinh phí uỷ quyền của ngân sách trung ương do địa phương thực hiện; Phối hợp với phòng Phòng Quản lý Ngân sách tổng hợp quyết toán thu, chi NSĐP hàng năm của các cơ quan, đơn vị HCSN cấp tỉnh làm cơ sở tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc Sở Tài chính.

Số lượt xem: 3122

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn