Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023
Phòng Quản lý Ngân sách - Tin học và Thống kê
Phòng Ngân Sách - Thống kê tin học
Màu chữ Cỡ chữ
Phòng Quản lý Ngân sách – Tin học và Thống kê

CHỨC NĂNG

Phòng Quản lý Ngân sách - Tin học và Thống kê là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thống nhất quản lý Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý, điều hành hệ thống mạng máy tính của Sở; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

- Tham mưu cho Ban Giám Sở giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách ở địa phương;

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính, ngân sách;

- Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

- Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính – ngân sách; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Tổ chức quản lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương, tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước.

+ Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND cùng cấp quyết định:

. Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

. Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới;

+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lập, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh thuộc khối Đảng, An ninh – Quốc phòng, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các đơn vị ngành dọc và các địa phương thuộc tỉnh; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

+ Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố; thẩm định hoặc phê duyệt và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị thuộc khối Đảng, An ninh – Quốc phòng, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các đơn vị ngành dọc và các địa phương thuộc tỉnh và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách cấp tỉnh theo quy định;

+ Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;

+ Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Luật Quản lý nợ công;

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

- Thống nhất với Phòng Tài chính đầu tư để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh quyết định;

- Thống nhất với Phòng Tài chính đầu tư để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương. Kiểm tra, tổng hợp các nguồn vốn đầu tư chưa sử dụng hết trong năm đề xuất xử lý chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện;

- Quản lý quỹ dự trữ tài chính và các nguồn quỹ khác của địa phương theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính - ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, các đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính - ngân sách báo cáo UBND tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh cấp ủy thác và theo dõi việc quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách ủy thác của các tổ chức nhận ủy thác;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn;

- Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở, ngành; thực hiện công tác thống kê Tài chính- Ngân sách theo quy định; là đầu mối thu thập thông tin dữ liệu tài chính ngân sách hàng năm. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ trong toàn hệ thống các đơn vị tài chính của tỉnh. Tổ chức quản lý vận hành mạng máy tính của Sở. Chủ trì và đôn đốc việc thực hiện quy chế đưa thông tin lên trang Web của Sở; duy trì vận hành trang Web theo quy định. Phối hợp với Văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo Sở về mua sắm, thay thế nâng cấp trang thiết bị về công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Số lượt xem: 13261

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn