Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023
Phòng Tài chính Đầu tư
Phòng Đàu tư XDCB
Màu chữ Cỡ chữ
Phòng Tài chính Đầu tư

CHỨC NĂNG

Phòng Tài chính Đầu tư là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính đầu tư trên địa bàn tỉnh.

NHIỆM VỤ

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý lĩnh vực tài chính đầu tư ở địa phương trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật;

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở về lĩnh vực tài chính đầu tư sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

- Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý;

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn;

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, thị xã, thành phố; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc nhà nước ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố;

- Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định;

- Thực hiện quy định về báo cáo, quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và kiểm tra các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước, các nhà thầu thực hiện dự án về việc chấp hành chế độ, chính sách tài chính đầu tư, tình hình quản lý sử dụng , thanh toán vốn đầu tư để có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm, đề xuất thu hồi những khoản chi sai quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ thẩm định đề cương, dự toán chi phí thực hiện các quy hoạch theo quyết định của UBND tỉnh và thông tư của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

- Thực hiện thẩm định dự toán và kế hoạch đấu thầu đối với các công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính đầu tư trên địa bàn theo quyết định của UBND tỉnh;

- Tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng dự toán chi phí quản lý dự án của các Ban quản lý dự án theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp thẩm định và thống nhất danh mục dự án đầu tư thuộc tất cả các nguồn vốn trước khi hiệp y với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn;

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản lý dự án về thẩm định nguồn vốn, thẩm tra phân bổ vôn, quyết toán dự án xây dựng hoàn thành, quyết toán nguồn vốn và các vướng mắc có liên quan đến lĩnh vực tài chính đầu tư xây dựng cơ bản;

- Thực hiện hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ ngân sách đối với dự án đầu tư của tỉnh, huyện, xã;

- Tham gia khảo sát sửa chữa các công trình thủy lợi, cầu, đường, trụ sở cơ quan…thuộc sở hữu nhà nước theo chủ trương sửa chữa, duy tu của UBND tỉnh; phối hợp với các phòng thuộc Sở tham mưu cho Ban Giám đốc xử lý nguồn vốn phụ vụ sửa chữa, duy tu;

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;

- Thực hiện nhập kế hoạch vốn đầu tư vào hệ thống Tabmic theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Số lượt xem: 12984

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn