Chức năng nhiệm vụ các phòng
Văn phòng Sở Tài chính (16/06/2020)

- Xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế, tiền lương; Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt theo từng giai đoạn; kế hoạch đào tạo cán bộ công chức.

Thanh tra Tài chính (16/06/2020)

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật.

Phòng Tài chính Đầu tư (16/06/2020)

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán, phương án phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư XDCB hàng năm để trình UBND tỉnh quyết định.

Phòng Quản lý Giá – Doanh nghiệp và Công sản (16/06/2020)

- Hướng dẫn các cơ quan HCSN thuộc địa phương thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, công sản tại địa phương.

Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp (16/06/2020)

- Tham mưu cho giám đốc Sở trong việc quản lý dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị dự toán cấp tỉnh trong công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, phí lệ phí, các khoản thu khác. Đề xuất các giải pháp đảm bảo cân đối nguồn vốn bổ sung kịp thời cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết, đột xuất theo chủ trương của cấp thẩm quyền, cụ thể như sau:

Phòng Quản lý Ngân sách – Tin học và Thống kê (16/06/2020)

- Tham mưu cho giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý tổng hợp về ngân sách, phí lệ phí, các khoản thu khác; lập và chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách có liên quan về quản lý sử dụng ngân sách tại các huyện, thị xã (sau đây gọi là cấp Huyện) và xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp Xã). Tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành, cân đối ngân sách; nghiên cứu, đề xuất việc ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý tài chính – ngân sách và tổng hợp xử lý thông tin, số liệu báo cáo liên quan đến lĩnh vực ngân sách, cụ thể:

Phòng Quản lý Tài chính doanh nghiệp (16/06/2020)

- Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khác, hợp tác xã và tổ hợp tác); chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự báo khả năng động viên tài chính từ doanh nghiệp trên địa bàn.

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn