Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2917/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2022 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Xin ý kiến về Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Tiếp sức đến trường” nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023
Nội dung công khai khác
Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 (21/02/2023)

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ...

Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng cuối năm 2022 và cả năm 2022 (21/02/2023)

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về việc quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương...

Báo cáo Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Bạc Liêu (07/12/2022)

Trên cơ sở thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, các nhiệm vụ thực hiện năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN tỉnh Bạc Liêu 2022 và dự toán NSNN năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2022 (19/08/2022)

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 của tỉnh Bạc Liêu (19/07/2022)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập Kế hoạch tài chính 05 năm và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm;...

Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 (18/02/2022)

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ...

Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2021 (30/08/2021)

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ...

 

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 của tỉnh Bạc Liêu (23/07/2021)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập Kế hoạch tài chính 05 năm và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm;...

Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2020 (25/03/2021)

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về việc quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương; Căn cứ Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2019 của Bộ Tài chính về việc quy định biểu mẫu báo cáo và công bố thông tin về nợ công;...

Hướng dẫn sử dụng dự toán NSNN năm 2021 phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (24/02/2021)

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026....

Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của tỉnh Bạc Liêu niên độ 2017, 2015, 2013, 2011 và 2009 (02/10/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Bạc Liêu niên độ ngân sách các năm 2018, 2017, 2015, 2013, 2011 và 2009 (tính đến ngày 26/9/2020).

Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của tỉnh Bạc Liêu niên độ 2018 (02/10/2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại tỉnh Bạc Liêu niên độ ngân sách năm 2018 (tính đến ngày 30/9/2020).

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 (04/12/2020)

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của chính phủ về việc Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm.

Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 (04/12/2020)

Trên cơ sở đánh giá tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 của tỉnh Bạc Liêu (15/07/2020)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập Kế hoạch tài chính 05 năm và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm; Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định Kế hoạch tài chính 05 năm địa ...

Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương niên độ năm 2018 tỉnh Bạc Liêu (31/03/2020)

Thực hiện ý kiến kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương niên độ năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu. Trên cơ sở kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của ...

Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách , tiền và tài sản nhà nước của tỉnh Bạc Liêu niên độ 2017, 2015, 2013, 2011 và 2009 (31/03/2020)

Thực hiện Công văn số 29/KV V-TH ngày 17/01/2020 của Kiểm toán Nhà nước khu vực V về việc báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Trên cơ sở kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị, kết luận của Kiểm toán ngân sách (KTNN) của tỉnh ...

Xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bạc Liêu (26/03/2020)

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của chính phủ về việc Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê ...

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn