Nhân sự lãnh đạo
Nhân sự lãnh đạo
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

123

Họ và tên: LÊ MINH HẢI

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính

Ngày, tháng, năm sinh: 01/5/1973

Quê quán: xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: hailm@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3666606

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành chung mọi hoạt động và công tác của Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Sở Tài chính.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý điều hành ngân sách; công tác ứng dụng tin học và các hoạt động quản lý của Sở Tài chính; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Định hướng quy hoạch, kế hoạch và các hoạt động của Sở Tài chính. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Bạc Liêu, huyện Đông Hải; Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: TRẦN VĂN SỸ

Chức vụ: Phó Giám đốc

Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1961

Quê quán: xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Hộp thư điện tử: sytv@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3823905

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý giá và công sản; công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; công tác hành chính, quản trị, văn phòng, cải cách hành chính; tài vụ cơ quan. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thị xã Giá Rai, huyện Phước Long và huyện Hồng Dân; Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc.

 

 

 

Họ và tên: PHAN VĂN ĐÀN

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ Sở Tài chính, Phó Giám đốc

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1974

Quê quán: xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: danpv@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3992993

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực: Công tác tài chính đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính hành chính sự nghiệp; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật. Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của huyện Vĩnh Lợi và huyện Hoà Bình; Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc.

 

 

Họ và tên: CAO TUYẾT MAI

Chức vụ: UVBCH Đảng uỷ Sở Tài chính, Chánh Văn phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1976

Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: maict@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3823881

 

 

Họ và tên: TĂNG THỊ TRÀ MY

Chức vụ: UVBCH Đảng uỷ Sở Tài chính, Phó Chánh Văn phòng

Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1989

Quê quán: phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Trung cấp

Hộp thư điện tử: tramy@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3565567

 

 

Họ và tên: NGUYỄN HỮU THIỆN

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý Ngân sách - Tin học và Thống kê

Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1968

Quê quán: thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: thiennh@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3825713

 

 

Họ và tên: PHAN VĂN TÒNG

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách - Tin học và Thống kê

Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1969

Quê quán: xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: tongpv@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3825713

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN MINH VŨ

Chức vụ: UVBTV Đảng uỷ Sở Tài chính, Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách - Tin học và Thống kê

Ngày, tháng, năm sinh: 22/9/1976

Quê quán: phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Tin học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: vunm@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3825713

 

 

Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH

Chức vụ: UVBCH Đảng uỷ Sở Tài chính, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh: 27/4/1975

Quê quán: xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: binhnp@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3666969

 

 

Họ và tên:  CHÂU BÍCH CHÂU

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1967

Quê quán: xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Trung cấp

Hộp thư điện tử: chaucb@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3823904

 

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ÚT

Chức vụ: UVBCH Đảng uỷ Sở Tài chính, Trưởng phòng Quản lý Giá - Doanh nghiệp và Công sản

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1969

Quê quán: xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: utnvstc@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3789890

 

 

 

Họ và tên: VƯƠNG Ý NHƯ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý Giá - Doanh nghiệp và Công sản

Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/1990

Quê quán: xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Trình độ chính trị: Trung cấp

Hộp thư điện tử: nhuvy@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3824090

 

 

Họ và tên: LÊ BỬU LIÊU

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính đầu tư

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1961

Quê quán: xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Kế hoạch

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: lieulb@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3826850

 

 

Họ và tên: LƯƠNG MINH NON

Chức vụ: UVBCH Đảng uỷ Sở Tài chính, Phó Trưởng phòng Tài chính đầu tư

Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1984

Quê quán: xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: nonlm@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3826850

 

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1975

Quê quán: xã Phước Mỹ Trung, huyện Mõ Cày, tỉnh Bến Tre

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Hộp thư điện tử: vanphuong@baclieu.gov.vn

Điện thoại: (0291) 3992993

Số lượt xem: 4732

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn