Góp ý văn bản dự thảo
Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) (05/03/2020)

Sở Tài chính nhận được Công văn số 835/UBND-TH ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 2202/BTC-HCSN ngày 28/02/2020 trước ngày 12/3/2020;

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (21/02/2020)

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 622/UBND-TH ngày 19/02/2020 về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (đính kèm Công văn số 1485/BTC-QLG ngày 14/02/2020).

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu (21/02/2020)
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành ...
Góp ý dự thảo Chương trình về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND tỉnh năm 2020 (12/02/2020)

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;

Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (31/01/2020)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 284/UBND-TH ngày 22/01/2020 vê việc góp ý dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Sở Tài chính đề nghị Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, UBND thị xã Giá Rai, UBND thành phố Bạc Liêu, Công ty ...
Góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành (03/01/2020)
Thực hiện Công văn số 15446/BTC-PC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số VB QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, liên tịch ban hành;  Thực hiện Công văn số 5849/UBND-TH ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Thông ...
Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (25/12/2019)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5807/UBND-TH ngày 23/12/2019 về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (đính kèm Công văn số 15384/BTC-QLCS ngày 18/2/2019). Sở Tài chính đề nghị các Sở Xây dựng, ...
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bão dưỡng và xử lý đột xuất đê điều (11/12/2019)
Căn cứ Công văn số 14622/BTC-HCSN ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng và xử lý đột xuất sự cố đê điều. Thực hiện Công văn số 5564/UBND-TH ngày 06/12/2019 của Chủ tịch ...
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam & nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ và Thông tư ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (18/11/2019)
Sở Tài chính nhận được Công văn số 5095/UBND-TH ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ và chuẩn mực kiểm toán nội bộ và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị ...
Góp ý dự thảo Đề cương báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương (11/11/2019)
hực hiện Công văn số 13192/BTC-NSNN ngày 01/11/2019 của Bộ Tài chính về việc tham gia, góp ý dự thảo đề cương báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương; Thực hiện Công văn số 5038/UBND-TH ngày 07/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Đề cương báo cáo quản lý ...
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn