null Triển khai thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ ba, 03/12/2019, 21:55
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5363/UBND-TH ngày 25/11/2019 về việc triển khai Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu nội dung Thông tư nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện đúng nội dung được quy định tại Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính.

Do vậy, để đảm bảo triển khai thực hiện Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, qua rà soát, trước đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 446/TTr-SNN ngày 10/12/2013 tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (trên cơ sở Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông).

Hiện nay, Thông tư số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông đã được thay thế bởi Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

Theo Điều 10, Mục 2, Chương II Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính “Căn cứ quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung chi, mức chi quy định tại Mục 1, Chương II của Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và đạt được mục tiêu của khuyến nông ở địa phương”. Do vậy, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xây dựng nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương tổng hợp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thông tư số 75/2019/TT-BTC tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

 

Số lượt xem: 262

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn