null Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thứ hai, 04/01/2021, 08:12
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Mục đích của Kế hoạch là triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là phải xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Gắn nhiệm vụ triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia với quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành, lĩnh vực; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2025: 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cơ quan cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cơ quan cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cơ quan cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 80% dữ liệu ngành được số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ dùng chung trong toàn tỉnh và kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Số lượt xem: 617

Cổng TTĐT tỉnh Bạc Liêu

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn