null Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính năm 2019

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ năm, 06/02/2020, 20:30
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính năm 2019

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên bộ Tài chính Bộ Nội vụ “Quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dung kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước” (Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ);

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”;

Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”;

Căn cứ Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính “Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học & công nghệ công lập (Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập);

Theo quy định thì thời gian Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo cho Bộ Tài chính chậm nhất là trước 28/02 hàng năm. Do vậy, để đảm bảo cho công tác tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác báo cáo: kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

Mẫu biểu báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đính kèm các Thông tư hướng dẫn các Nghị định nêu trên, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC và Biểu 01, 02, 03 đính kèm;

2. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC và các biểu: Biểu kèm theo Phụ lục 06 - 01, Biểu kèm theo Phụ lục 06 -02 đính kèm;

3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP theo Phụ lục số 5 và Biểu báo cáo kèm Phụ lục số 5 (số liệu) ban hành kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC;

4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP theo Phụ lục số 03 và Biểu mẫu báo cáo kèm Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2017/TT-BTC;

5. Ngoài ra, báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo biểu đính kèm;

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm triển khai đến các đơn vị trực thuộc và tổng hợp nội dung, số liệu báo cáo gửi về Sở Tài chính Bạc Liêu (Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp), đường Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chậm nhất là ngày 25/02/2020.

Biểu mẫu đính kèm tải tại đây.

Sở Tài chính Bạc Liêu

Số lượt xem: 5048

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thống kê truy cập

 

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Minh Hải - Giám Đốc
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823881 - 3565567
Thư điện tử: 
stc@baclieu.gov.vn