SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
2
6
9
Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Thứ Hai, 04/12/2017, 16:45

Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017

Năm 2017, được sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ và các Bộ, Ngành; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 6,54%; trong đó, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi NSNN năm 2017 đạt được kết quả cụ thể (ước tính đến 31/12/2017) như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017 là 2.810.000 triệu đồng, đạt 98,6% dự toán được giao. Trong đó:

Thu NSĐP được hưởng là 2.619.684 triệu đồng, (Tăng thu tiền sử dụng đất 29.300 triệu đồng, trong đó: Tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh là 16.813 triệu đồng; tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 150.000 triệu đồng).

- Có 4/8 đơn vị, địa phương thu đạt, vượt dự toán giao đầu năm, trong đó: thành phố Bạc Liêu đạt 102,1%; huyện Đông Hải đạt 105,92%; huyện Phước Long đạt 105,73%; huyện Vĩnh Lợi đạt 111,77%.

- Còn lại 04 đơn vị thu không đạt dự toán là Văn phòng Cục (đạt 97,8%); huyện Hòa Bình (đạt 92,05%); thị xã Giá Rai (đạt 99,29%); huyện Hồng Dân (đạt 99,33%).

* Nguồn ngân sách địa phương được hưởng trừ tiền đất, thu xổ số kiến thiết và các khoản thu khác tại xã là 1.385.323 triệu đồng, hụt thu cân đối 223.877 triệu đồng. Cụ thể: Văn phòng Cục hụt thu 223.508 triệu đồng; huyện Hòa Bình hụt thu 3.643 triệu đồng; thị xã Giá Rai hụt thu 7.537 triệu đồng; huyện Phước Long hụt thu   3.032 triệu đồng; các đơn vị còn lại tăng thu 13.843 triệu đồng.

- Có 7/16 nguồn thu đạt và vượt dự toán đầu năm, còn lại 09 nguồn thu không đạt, trong đó một số nguồn thu lớn như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương (thu 68.000 triệu đồng, đạt 50,75% dự toán); thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (thu 396.000 triệu đồng, đạt 95,58% dự toán); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (thu 11.000 triệu đồng, đạt 64,71% dự toán); thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (thu 400.775 triệu đồng, đạt 90,86% dự toán); Thuế thu nhập cá nhân (thu 229.710 triệu đồng, đạt 70,68%); Phí, lệ phí (thu 34.465 triệu đồng, đạt 86,16%); thuế bảo vệ môi trường (thu 218.500 triệu đồng, đạt 97,11% dự toán); thu khác ngân sách (thu 73.040 triệu đồng, đạt 84,15%).

Theo quy định của Luật NSNN năm 2015,  trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, thực hiện điều chỉnh giảm một số khoản chi theo quy định. Do đó, cần phải điều chỉnh giảm một số khoản chi để đảm bảo cân đối ngân sách.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

Trên cơ sở kết quả thu ngân sách và số bổ sung từ ngân sách Trung ương, ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2017 là 5.528.115 triệu đồng, đạt 104,52% dự toán, tăng 16,47% so với cùng kỳ (không kể chi chuyển nguồn). Gồm các khoản chi chủ yếu:

a) Chi đầu tư phát triển: 1.512.073 triệu đồng, đạt 97,14% dự toán, tăng 35,08% so với cùng kỳ. Chi thấp hơn dự toán được giao là do dự kiến sẽ phải cắt giảm một số công trình, dự án đến thời điểm cuối năm chưa giải ngân để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2017.

b) Chi thường xuyên: 3.635.487 triệu đồng, đạt 107,36% dự toán được giao, tăng 16,18% so cùng kỳ. Tăng so với dự toán đầu năm chủ yếu là tăng chi từ nguồn Trung ương bổ sung ngoài kế hoạch dự toán đầu năm 149.740 triệu đồng (Bao gồm: Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội tiền điện; kinh phí chi thưởng cho bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2016-2017; kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách; kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ,...).

c) Chi thực hiện các CTMT quốc gia, chương trình dự án Trung ương bổ sung theo mục tiêu: 379.555 triệu đồng, đạt 168,36% dự toán đầu năm, bằng 65,31% so với cùng kỳ năm 2016. Vượt dự toán giao là do trong năm Trung ương có bổ sung kinh phí thực hiện CTMTQG Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.

d). Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (dự bị phí):

* Tổng nguồn dự phòng ngân sách năm 2017: 97.400 triệu đồng.

Trong đó, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh: 54.200 triệu đồng.

+ Đã sử dụng (đến 30/11/2017): 44.849 triệu đồng.

+ Còn lại: 9.351 triệu đồng.

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2017

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương năm 2017
2017
59/CK-NSNN
1844a/STC-NS
04/12/2017
2
Ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước năm 2017
2017
60/CK-NSNN
1844a /STC-NS
04/12/2017
3
Ước thực hiện chi Ngân sách Nhà nước năm 2017
2017
61/CK-NSNN
1844a /STC-NS
04/12/2017
 

Số lượt người xem: 269 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày