SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
2
2
3
5
Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Thứ Tư, 02/08/2017, 10:00

Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2017

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2017 và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

1. Kết quả thu NSNN:

Thu NSNN trên địa bàn 06 tháng đầu năm là 1.590.491 triệu đồng, đạt 55,42% dự toán địa phương, bằng 87,22% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Thu ngân sách địa phương là 1.508.681 triệu đồng, đạt 56,63% dự toán địa phương năm và bằng 84,54% so cùng kỳ năm 2016; thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết)710.231 triệu đồng, đạt 44% dự toán giao; thu trong cân đối ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn thu xổ số kiến thiết) là 1.590.491 triệu đồng, đạt 55,81% dự toán thu theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 88,33% so cùng kỳ.

Có 6/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ so dự toán cả năm (trên mức bình quân chung 50%), bao gồm: Thu từ DNNN địa phương (56,66%); thu tiền cho thuê đất (đạt 92,71%); thu phí và lệ phí (51,17%); thu khác ngân sách (đạt 51,25%); thu từ xổ số kiến thiết (77,98%); các khoản thu tại xã (51,02%).

Các nguồn thu còn lại chưa đạt tiến độ so với dự toán cả năm (dưới 50%) trong đó có một số khoản thu lớn như: Thu từ DNNN Trung ương (19,79%); thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài (32,29%); thuế công thương nghiệp NQD (40,86%); thuế thu nhập cá nhân (35,67%); thu tiền sử dụng đất (37,37%); thu lệ phí trước bạ (37,07%); thuế bảo vệ môi trường (48,58%).

2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2017 là: 2.409.779 triệu đồng, đạt 45,74% dự toán chi theo nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 14,92% so cùng kỳ năm 2016

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 472.181 triệu đồng, đạt 30,35% dự toán nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 19,22% so cùng kỳ. Nếu kể cả nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác và tăng thu xổ số kiến thiết năm 2016 mang sang, chi đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân được 602.229 triệu đồng, đạt 31,3%.

- Chi thường xuyên: 1.863.480 triệu đồng, đạt 55,03% dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 15,98% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Chi sự nghiệp GD - ĐT: 675.444 triệu đồng, đạt 53,74% dự toán cả năm, bằng 96,21% so cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp y tế: 221.744 triệu đồng, đạt 45,4% dự toán cả năm, tăng 59,95% so cùng kỳ;

+ Chi quản lý hành chính: 407.087 triệu đồng, đạt 61,54% dự toán cả năm, bằng 94,68% so cùng kỳ.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 73.118 triệu đồng, đạt 32,43% dự toán được giao, bằng 77,7% so cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư XDCB 53.118 triệu đồng, đạt 26,06% dự toán cả năm, bằng 64,68% so cùng kỳ.

- Kết quả sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (dự bị phí):

Tổng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017: 54.200 triệu đồng;

Đã sử dụng (đến 31/5/2017): 25.484 triệu đồng;

Nguồn còn lại: 28.716 triệu đồng.

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2018

 

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2017
2017
59/CK-NSNN
1146a/STC-NS
02/8/2017
2
Ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2017
2017
60/CK-NSNN
1146a/STC-NS
02/8/2017
3
Ước thực hiện chi Ngân sách Nhà nước 6 thángnăm 2017
2017
61/CK-NSNN
1146a/STC-NS
02/8/2017

 

Tải về Công văn số 1146a/STC-NS ngày 02/8/2017 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu


Số lượt người xem: 252 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày