SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
0
9
7
1
Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Thứ Sáu, 30/11/2018, 16:00

Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018

Năm 2018, được sự quan tâm của Trung ương, Chính phủ và các Bộ, Ngành; sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,6%; trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 đạt được kết quả cụ thể (ước tính đến 31/12/2018) như sau:

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

1. Kết quả thu:

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018 là 2.937.000  triệu đồng, đạt 101% dự toán được giao, tăng 3,15% so với năm 2017, trong đó: Thu NSĐP được hưởng là 2.740.880 triệu đồng.

- Có 7/8 đơn vị, địa phương thu đạt, vượt dự toán giao đầu năm, trong đó: thành phố Bạc Liêu đạt 103,45%; huyện Hòa Bình đạt 111,9%; thị xã Giá Rai đạt 142,03%; huyện Đông Hải đạt 109,62%; huyện Hồng Dân đạt 105,77%; huyện Vĩnh Lợi đạt 100%; huyện Phước Long đạt 102,97%.

- Còn lại 01 đơn vị thu không đạt dự toán là Văn phòng Cục Thuế đạt 99,01%.

Nguồn ngân sách địa phương được hưởng trừ tiền đất, thu xổ số kiến thiết là 1.424.480 triệu đồng, hụt thu cân đối 125.820 triệu đồng, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh hụt 113.554 triệu đồng; thành phố Bạc Liêu hụt 15.600 triệu đồng; huyện Vĩnh Lợi hụt 686 triệu đồng; thị xã Giá Rai hụt 1.580 triệu đồng; huyện Phước Long hụt 2.150 triệu đồng; các đơn vị còn lại tăng thu 7.749 triệu đồng.

- Có 10/16 nguồn thu đạt và vượt dự toán đầu năm, còn lại 06 nguồn thu không đạt, trong đó một số nguồn thu lớn như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương (ước thực hiện 70.000 triệu đồng, đạt 87,5% dự toán); thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (ước thực hiện 380.000 triệu đồng, đạt 85,97% dự toán); thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (ước thực hiện 364.704 triệu đồng, đạt 82,51% dự toán); Phí, lệ phí (ước thực hiện 41.100 triệu đồng, đạt 74,73%); thuế bảo vệ môi trường (ước thực hiện 224.000 triệu đồng, đạt 93,33% dự toán).

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, thực hiện điều chỉnh giảm một số khoản chi theo quy định. Do đó, cần phải điều chỉnh giảm một số khoản chi để đảm bảo cân đối ngân sách.

2. Nhận xét chung về công tác quản lý thu NSNN:

Việc giao dự toán ngân sách năm 2018 được triển khai sớm (cuối năm 2017) đã tạo sự chủ động, thuận lợi cho các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện.

Công tác thu ngân sách luôn được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ... cùng với vai trò tham mưu nồng cốt của ngành Thuế và sự phối kết hợp của các cơ quan liên quan tăng cường nhiều biện pháp quản lý thu, theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả thị trường, quản lý chặt chẽ về đối tượng, doanh số, tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ và điều chỉnh mức thuế phù hợp để ổn định ngay từ đầu năm,... Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được đẩy mạnh, và thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức... thông qua hệ thống các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính quyền các cấp và tại cơ quan thuế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát việc đăng ký, cấp mã số thuế; tiếp tục triển khai tốt ứng dụng kê khai mã vạch hai chiều, kê khai qua mạng Internet nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí, nhân lực cho người nộp thuế và cả cơ quan thuế. Tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế; thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, tại trụ sở người nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý nợ thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

1. Kết quả thực hiện dự toán chi:

Trên cơ sở kết quả thu ngân sách và số bổ sung từ ngân sách Trung ương, ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2018 là 7.107.076 triệu đồng, đạt 104,82% dự toán, tăng 26,74% so với cùng kỳ (không kể chi chuyển nguồn 1.688.180 triệu đồng). Gồm các khoản chi chủ yếu:

a) Chi đầu tư phát triển: 1.627.266 triệu đồng, đạt 101,99% dự toán, bằng 89,82% so với cùng kỳ. Chi vượt hơn dự toán được giao là do bố trí từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất.

b) Chi thường xuyên: 3.965.475 triệu đồng, đạt 107,63% dự toán được giao, tăng 4,57% so cùng kỳ. Tăng so với dự toán đầu năm chủ yếu là do tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/NĐ-CP của Chính phủ là 92.978 triệu đồng, tăng chi từ nguồn Trung ương bổ sung ngoài kế hoạch dự toán đầu năm 80.177 triệu đồng (Bao gồm: Kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương, kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông xuân,...).

c) Chi thực hiện các CTMT quốc gia, chương trình dự án Trung ương bổ sung theo mục tiêu: 1.511.669 triệu đồng, đạt 108,33% dự toán đầu năm. Vượt dự toán giao là do trong năm Trung ương có bổ sung kinh phí xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.

d) Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh (dự bị phí): 102.160 triệu đồng. Trong đó, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh: 60.548 triệu đồng; Đã sử dụng (đến 30/11/2018): 54.993 triệu đồng; Còn lại: 5.555 triệu đồng.

2. Nhận xét tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018:

Sau khi có Nghị quyết HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2018 kịp thời cho các đơn vị cấp tỉnh (cơ quan chủ quản) và UBND huyện, thành phố, đảm bảo khớp, đúng với nghị quyết HĐND tỉnh, đồng thời thực hiện công khai tài chính về ngân sách đúng nội dung, đối tượng và thời gian quy định.

Trên cơ sở nguồn thu đạt được, cộng với số bổ sung từ ngân sách Trung ương, chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng tương đối đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng (không kể thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) hụt thu cân đối 113.554 triệu đồng. Do đó, cần phải điều chỉnh giảm một số khoản chi để đảm bảo cân đối ngân sách.

Việc tăng cường phân cấp và ủy quyền cho cấp huyện, xã trực tiếp quản lý thực hiện một số lĩnh vực thu, chi ngân sách đã tạo điều kiện khai thác tốt các nguồn thu; chủ động điều hành, sử dụng các nguồn vốn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Các đơn vị có chú ý, quan tâm đối với lĩnh vực đầu tư XDCB, chỉnh trang đô thị,... theo phân cấp; tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư khá nhanh.

Công tác phân bổ, giao dự toán cơ bản đảm bảo đúng quy trình; quản lý, điều hành ngân sách theo dự toán được giao; đồng thời đảm bảo được nguồn thực hiện cải cách tiền lương để lại theo quy định. Đến nay hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện nay công tác quản lý tài chính, ngân sách ở cấp xã cơ bản đã đi vào nề nếp; phần lớn các đơn vị đã trình HĐND cấp mình quyết định việc phân bổ dự toán chi ngân sách và thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; các khoản thu, chi được phản ảnh vào NSNN, thực hiện kiểm soát chi qua KBNN; mở sổ sách, hạch toán kế toán tương đối đầy đủ, kịp thời.

 

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2018

 

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương năm 2018
2018
59/CK-NSNN
1852a/STC-NS
30/11/2018
2
Ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước năm 2018
2018
60/CK-NSNN
1852a /STC-NS
30/11/2018
3
Ước thực hiện chi Ngân sách Nhà nước năm 2018
2018
61/CK-NSNN
1852a /STC-NS
30/11/2018
 

 

Tải về Công văn số 1852a-STC-NS ngày 30/11/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.


Số lượt người xem: 450 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày