SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
4
0
4
Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Thứ Ba, 10/07/2018, 15:05

Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

Trên cơ sở kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, như sau:

1. Kết quả thu NSNN:

Thực hiện thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm là 1.609.000 triệu đồng, đạt 55,33% dự toán địa phương, bằng 97,98% so cùng kỳ năm 2017.

Có 9/17 khoản thu đạt và vượt tiến độ so dự toán cả năm (trên mức bình quân chung 50%), bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân (57,73%); thu tiền sử dụng đất (98,87%); thu lệ phí trước bạ (52,28%); tiền thuê mặt đất, mặt nước (72,75%); thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước (147,2%); thuế bảo vệ môi trường (50,38%); các khoản thu khác tại xã (55,54%); Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, tiền bán bớt cổ phần vốn (68,1%); thu từ xổ số kiến thiết (63,47%).

Các nguồn thu còn lại chưa đạt tiến độ so với dự toán cả năm (dưới 50%) trong đó có một số khoản thu lớn như: Thu từ DNNN Trung ương (38,48%); Thu từ DNNN địa phương (47,41%); thu từ XN có vốn đầu tư nước ngoài (22,5%); thuế công thương nghiệp NQD (45,14%); thu phí, lệ phí (40,41%);...

2. Về chi ngân sách địa phương:

Tổng chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2018 là: 2.879.083 triệu đồng đạt 42,46% dự toán chi theo nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 12,30% so cùng kỳ năm 2017.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách: 671.907 triệu đồng, đạt 42,11% dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh, bằng 98,74% so cùng kỳ (không kể nguồn hỗ trợ mục tiêu (91.200 triệu đồng); vốn hỗ trợ nhà nở cho người có công (62.400 triệu đồng); vốn trái phiếu chính phủ (25.120 triệu đồng); chương trình mục tiêu quốc gia (23.034 triệu đồng); vốn ODA và vốn vay ưu đãi (59.350 triệu đồng).

- Chi thường xuyên: 1.921.426 triệu đồng, đạt 52,15% dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 7,23% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Chi sự nghiệp GD - ĐT: 684.185 triệu đồng, đạt 51,69% dự toán cả năm, tăng 5,19% so cùng kỳ;

+ Chi sự nghiệp y tế: 306.654 triệu đồng, đạt 51,05% dự toán cả năm, tăng 77,10% so cùng kỳ;

+ Chi quản lý hành chính: 375.650 triệu đồng, đạt 55,22% dự toán cả năm, bằng 92,27% so cùng kỳ.

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu: 283.917 triệu đồng, đạt 20,35%  dự toán được giao. Trong đó, chi đầu tư XDCB 261.104 triệu đồng, đạt 19,16% dự toán cả năm.

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NSNN NĂM 2018

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2018
2018
59/CK-NSNN
1010a/STC-NS
10/7/2018
2
Ước thực hiện thu Ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2018
2018
60/CK-NSNN
1010a/STC-NS
10/7/2018
3
Ước thực hiện chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2018
2018
61/CK-NSNN
1010a/STC-NS
10/7/2018

 

Tải về Công văn số 1010a-STC-NS ngày 10/7/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.


Số lượt người xem: 314 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày