SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
5
9
2
3
Quyết toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn Thứ Tư, 16/01/2019, 09:40

Công khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, kỳ họp thứ 9 về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 801a/TTr-STC ngày 30/12/2018;

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu.(kèm theo các Biểu mẫu).

          Điều 2. Giao Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn và tổng hợp tình hình công khai tài chính của các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

 

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM DỰ TOÁN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2017

 

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
2017
62/CK-NSNN
285/QĐ-UBND
30/12/2018
2
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017
2017
63/CK-NSNN
285/QĐ-UBND
30/12/2018
3
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017
2017
64/CK-NSNN
285/QĐ-UBND
30/12/2018
4
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017
2017
65/CK-NSNN
285/QĐ-UBND
30/12/2018
5
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017
2017
66/CK-NSNN
285/QĐ-UBND
30/12/2018
6
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017
2017
67/CK-NSNN
285/QĐ-UBND
30/12/2018
7
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2017
2017
68/CK-NSNN
285/QĐ-UBND
30/12/2018

 

Tải về Quyết định về việc công khai Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Bạc Liêu.


Số lượt người xem: 283 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày