SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
8
5
3
6
8
Công khai Dự toán NSĐP trình HĐND Thứ Hai, 04/12/2017, 16:25

Dự toán NSNN năm 2018 UBND trình HĐND tỉnh

THUYẾT MINH DỰ TOÁN NĂM 2018

A- PHẦN THU:

* Tổng thu NSĐP:         6.780.575 triệu đồng.

* Thu cân đối NSĐP:    6.780.575 triệu đồng.

1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 2.703.300 triệu đồng, trong đó nguồn thu từ tiền sử dụng đất là 55.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 1.100 triệu đồng.

 Dự toán thu nội địa (trong kế hoạch cân đối) 2.908.000 triệu đồng, bằng với dự toán TW giao, trừ điều tiết TW 204.700 triệu đồng (Thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa xuất khẩu 150.700 triệu đồng; thu phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện 13.000 triệu đồng; thu khác ngân sách trung ương 41.000 triệu đồng); Ngân sách địa phương được hưởng 2.703.300 triệu đồng (So với dự toán năm 2017 tăng thu 39.100 triệu đồng, bao gồm: thu tiền sử dụng đất tăng 5.000 triệu đồng; thu từ xổ số kiến thiết tăng 100.000 triệu đồng; các nguồn thu còn lại giảm 65.900 triệu đồng).

2.  Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.077.275 triệu đồng;

- Bổ sung cân đối: 2.313.097 triệu đồng;

- Bổ sung mục tiêu: 1.672.492 triệu đồng; Trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia 107.541 triệu đồng; bổ sung mục tiêu thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 1.287.028 triệu đồng (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản); thực hiện các chính sách và một số CTMT (vốn sự nghiệp): 277.923 triệu đồng (trong đó vốn ngoài nước: 900 triệu đồng).

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 91.686 triệu đồng.

B- PHẦN CHI:  

* Tổng chi ngân sách địa phương năm 2017: 6.780.575 triệu đồng

1- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.594.550 triệu đồng  

Trong đó: Chi xây dựng cơ bản tập trung 439.550 triệu đồng; Chi xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất 55.000 triệu đồng; Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.100.000 triệu đồng.

2- Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp: 1.000 triệu đồng, bằng dự toán TW giao.

3- Chi thường xuyên: 3.684.296 triệu đồng,

Trong đó:  Ngân sách tỉnh 1.799.277 triệu đồng; Ngân sách huyện, thị xã, thành phố 1.623.103 triệu đồng; Ngân sách xã 261.916 triệu đồng.

4- Dự phòng ngân sách: 102.160 triệu đồng, bằng dự toán Bộ Tài chính giao.

Trong đó, ngân sách tỉnh 60.548 triệu đồng; ngân sách huyện, xã 41.612 triệu đồng.

5- Chương trình mục tiêu quốc gia: 107.541 triệu đồng.

6- Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 1.287.928 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư XDCB là 1.287.028 triệu đồng; vốn sự nghiệp (vốn ngoài nước) 900 triệu đồng.

7- Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

8- Chi trả nợ lãi: 2.100 triệu đồng.           

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM DỰ TOÁN NSNN NĂM 2018 UBND TRÌNH HĐND TỈNH

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương năm 2018
2018
33/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
2
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018
2018
34/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
3
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018
2018
35/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
4
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018
2018
36/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
5
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018
2018
37/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
6
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018
2018
38/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
7
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018
2018
39/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
8
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018
2018
40/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
9
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2018
2018
41/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
10
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2018
2018
42/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
11
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018
2018
43/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
12
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018
2018
44/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
13
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018
2018
45/CK-NSNN
1844b/STC-NS
04/12/2017
 

Số lượt người xem: 288 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày