SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
8
5
4
0
8
Công khai Dự toán NSĐP trình HĐND Thứ Năm, 13/12/2018, 15:50

Dự toán NSNN năm 2019 UBND trình HĐND tỉnh

THUYẾT MINH DỰ TOÁN NĂM 2019

A- PHẦN THU:
* Tổng thu NSĐP:         6.873.219 triệu đồng.
* Thu cân đối NSĐP:    6.783.219 triệu đồng.
1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 2.914.600 triệu đồng. Trong đó: nguồn thu từ tiền sử dụng đất là 80.000triệu đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 1.180 triệu đồng.
- Dự toán thu nội địa (trong kế hoạch cân đối) 3.183.000 triệu đồng, bằng với dự toán Trung ương giao, trừ điều tiết Trung ương 268.400 triệu đồng (thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa xuất khẩu 210.400 triệu đồng; thu phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện 10.000 triệu đồng; thu khác ngân sách trung ương 48.000 triệu đồng); ngân sách địa phương được hưởng 2.914.600 triệu đồng (so với dự toán năm 2018 tăng thu 211.300 triệu đồng, bao gồm: Thu tiền sử dụng đất tăng 25.000 triệu đồng; thu từ xổ số kiến thiết tăng 80.000 triệu đồng; các nguồn thu còn lại tăng 106.300 triệu đồng).
2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.841.619 triệu đồng;
Trong đó:
+ Bổ sung cân đối:      2.359.097 triệu đồng;
+ Bổ sung mục tiêu:    1.297.329 triệu đồng;
Trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia 151.730 triệu đồng; bổ sung mục tiêu thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 769.843 triệu đồng (vốn đầu tư xây dựng cơ bản); thực hiện các chính sách và một số Chương trình mục tiêu (vốn sự nghiệp): 375.756 triệu đồng (trong đó vốn ngoài nước: 247 triệu đồng).
+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 185.193 triệu đồng.
3. Thu vay để bù đắp bội chi: 27.000 triệu đồng.
B- PHẦN CHI:  
* Tổng chi ngân sách địa phương năm 2019: 6.783.219 triệu đồng.
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.727.420 triệu đồng.  
Trong đó:
- Chi xây dựng cơ bản tập trung: 440.420 triệu đồng;
- Chi xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 80.000 triệu đồng;
- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.180.000 triệu đồng;
- Chi từ nguồn bội chi NSĐP: 27.000 triệu đồng.
2. Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp: 7.000 triệu đồng.
3. Chi thường xuyên: 4.005.506 triệu đồng.
Trong đó:
- Ngân sách tỉnh: 1.974.547 triệu đồng;
- Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 1.745.009 triệu đồng;
- Ngân sách xã: 285.950 triệu đồng.
4. Dự phòng ngân sách: 109.173 triệu đồng, bằng dự toán Bộ Tài chính giao. Trong đó, ngân sách tỉnh 60.427 triệu đồng; ngân sách huyện, xã: 48.746 triệu đồng.
5. Chương trình mục tiêu quốc gia: 151.730 triệu đồng.
6. Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 770.090 triệu đồng. Trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 769.843 triệu đồng; vốn sự nghiệp (vốn ngoài nước)  247 triệu đồng.
7. Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.
8. Chi trả nợ lãi: 11.300 triệu đồng.             
DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019 UBND TRÌNH HĐND TỈNH
Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019
2019
33/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
2
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019
2019
34/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
3
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019
2019
35/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
4
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019
2019
36/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
5
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019
2019
37/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
6
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019
2019
38/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
7
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019
2019
39/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
8
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019
2019
40/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
9
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019
2019
41/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
10
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019
2019
42/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
11
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019
2019
43/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
12
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019
2019
44/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
13
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019
2019
45/CK-NSNN
1851a/STC-NS
30/11/2018
 

Tải về Phụ lục kèm Công văn số 1851a/STC-NS ngày 30/11/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.


Số lượt người xem: 415 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày