SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
6
2
1
7
Công khai Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định Thứ Ba, 16/01/2018, 09:10

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu và Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, kỳ họp thứ năm về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 878/TTr-STC ngày 31 tháng 12 năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu.(kèm theo các Biểu mẫu).

          Điều 2. Giao Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn và tổng hợp tình hình công khai tài chính của các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

 

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM DỰ TOÁN CÔNG KHAI NGÂN SÁCH TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2018 

 

Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương năm 2018
2018
46/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
2
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018
2018
47/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
3
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018
2018
48/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
4
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018
2018
49/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
5
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018
2018
50/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
6
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018
2018
51/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
7
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018
2018
52/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
8
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2018
2018
53/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
9
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2018
2018
54/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
10
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2018
2018
55/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
11
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2018
2018
56/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
12
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018
2018
57/CK-NSNN
236/QĐ-UBND
31/12/2017
 

 Tải về Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Bạc Liêu.


Số lượt người xem: 230 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày