SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
2
8
5
0
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Bảy, 07/12/2019, 03:01
Triển khai thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính  (03/12)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5363/UBND-TH ngày 25/11/2019 về việc triển khai Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu nội dung Thông tư nêu trên để tổ ...
Triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ  (29/11)
Thực hiện công văn số 5373/UBND-KT ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.Theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với CụcThuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chịu trách nhiệm triển ...
Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ  (28/11)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5037/UBND-TH ngày 07 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp và các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày