SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
9
9
6
6
2
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Hai, 22/07/2019, 06:47
Xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính– Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022của tỉnh Bạc Liêu.  (17/07)
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn lập ...
Chuẩn bị các nội dung liên quan việc khảo sát, thu nhập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019  (11/07)
Căn cứ Công văn số 291/KV V-TH ngày 27/6/2019 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V về việc khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2812/UBND-TH ngày 01/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Để phục vụ ...
Triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ  (09/07)
Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2785/UBND-KT ngày 28/6/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày