SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
6
6
0
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Ba, 06/08/2019, 14:10

Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

Ngày 06/8/2019, Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 129/QĐ-STC về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính, Theo đó:

Ông Trần Văn Sỹ - Phó Giám đốc (phụ trách)

a. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Sở) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Sở.

b. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý giá, công sản; quản lý điều hành ngân sách; tài chính hành chính sự nghiệp; công tác ứng dụng tin học vào các hoạt động quản lý cùa Sở; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, thi đua khen thường, kỷ luật, hành chính, quản trị, văn phòng, cải cách hành chính, tài vụ cơ quan.

- Định hướng quy hoạch, kế hoạch và các hoạt động của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Quản Ngân sách - Tin học và Thống kê; Quản lý Giá Doanh nghiệp và Công sản; Tài chính hành chính sự nghiệp và Văn phòng.

- Theo dõi và Chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thành phố Bạc Liêu, huyện Phước Long và huyện Hồng Dân.

- Trong một số trường hợp cần thiết, có thể trực tiếp hoặc cùng giải quyết một số công việc đã được phân công cho Phó Giám đốc.

c. Tham gia các Ban Chi đạo (hoặc Hội đồng) và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính.

Ông Phan Chí Quang - Phó Giám đốc

a. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ lĩnh vực được phân công phụ trách.

b. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Tài chính doanh nghiệp; công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; công tác tài chính đâu tư xây dựng cơ bản; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách các lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Thanh tra; Tài chính đầu tư.

- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của thị xã Giá Rai; huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi và huyện Đông Hải.

- Điều hành các hoạt động thường xuyên của Sở khi Phó Giám đốc phụ trách đi

vắng.

c. Tham gia các Ban Chỉ đạo (hoặc Hội đồng) và các công việc khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Giám đốc phụ trách.

Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây.

Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 890 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày