SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
3
6
2
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 16/01/2019, 15:00

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của tỉnh Bạc Liêu

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 809a/TTr-STC ngày 30/12/2018;
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu.(kèm theo các Biểu mẫu).
          Điều 2. Giao Sở Tài chính triển khai, hướng dẫn và tổng hợp tình hình công khai tài chính của các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.
 
 
Tên Báo cáo
Năm
báo cáo
Biểu mẫu
Số Quyết định/
Văn bản công bố
Ngày công bố
Đường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019
2019
46/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
2
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019
2019
47/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
3
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019
2019
48/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
4
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019
2019
49/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
5
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019
2019
50/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
6
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019
2019
51/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
7
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019
2019
52/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
8
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019
2019
53/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
9
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2019
2019
54/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
10
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019
2019
55/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
11
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2019
2019
56/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
12
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019
2019
57/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018
13
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2019
2019
58/CK-NSNN
286/QĐ-UBND
30/12/2018

 

 Tải về Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tỉnh Bạc Liêu.


Số lượt người xem: 611 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày