SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
1
9
7
6
8
Phổ biến, giáo dục pháp luật Thứ Tư, 21/01/2015, 14:25

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Để có đầy đủ thông tin, số liệu chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định tại các Nghị định nêu trên.

 

Ngày 21/01/2015, Sở Tài chính ban hành Công văn số 65/STC-TCHCSN theo đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Cần tập trung đánh giá cụ thể kết quả thực hiện theo các nội dung và mẫu biểu đính kèm như sau:
Về nội dung:
- Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện.
- Kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có): Nêu cụ thể số lượng đơn vị đã thực hiện/tổng số đơn vị.
 (Riêng đối với các đơn vị thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP cần tổng hợp báo cáo theo từng loại hình đơn vị: Đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, tỷ lệ % so với tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn).
- Về ban hành các tiêu chí cơ bản của cơ quan chủ quản cấp trên để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trực thuộc.
- Về nội dung, kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.
- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các kiến nghị, giải pháp tháo gỡ những vướng mắc (nếu có) và phương hướng kế hoạch tới.
Biểu mẫu báo cáo:
- Đối với các cơ quan, đợn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, kèm theo báo cáo là biểu tình hình thực hiện theo mẫu số 06  và mẫu số 07 kèm theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
- Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ , kèm theo báo cáo là biểu tình hình thực hiện theo phụ lục số 06 và các biểu kèm theo phụ lục số 06 kèm theo Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo và triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vị quản lý để hoàn thành báo cáo và tổng hợp gửi về Sở Tài chính Bạc Liêu chậm nhất là ngày 25/02/2015 để tổng hợp báo cáo về trên đúng thời gian theo quy định. Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Sở Tài chính Bạc Liêu (Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp – ĐT: 3823904) để phối hợp giải quyết kịp thời, tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt các Nghị định nêu trên của Chính phủ.
Tải mẫu số 06, mẫu số 07 kèm theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 và phụ lục số 06 và các biểu kèm theo phụ lục số 06 kèm theo Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006
Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính Bạc Liêu)

Số lượt người xem: 8250 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày