SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
7
5
8
3
0
Công khai Dự toán NSĐP trình HĐND Thứ Ba, 10/12/2019, 11:10

Dự toán NSNN năm 2020 UBND trình HĐND tỉnh

THUYẾT MINH DỰ TOÁN NĂM 2020

A- PHẦN THU:

* Tổng thu NSĐP:        7.498.201 triệu đồng.

* Thu cân đối NSĐP:    7.498.201 triệu đồng.

1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 3.097.800 triệu đồng. Trong đó: nguồn thu từ tiền sử dụng đất là 140.000 triệu đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 1.300.000 triệu đồng.

- Dự toán thu nội địa (trong kế hoạch cân đối) 3.320.300 triệu đồng, bằng với dự toán Trung ương giao, trừ điều tiết Trung ương 222.500 triệu đồng (thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa xuất khẩu 179.000 triệu đồng; thu phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thực hiện 10.000 triệu đồng; thu khác ngân sách trung ương 33.500 triệu đồng); ngân sách địa phương được hưởng 3.097.800 triệu đồng (so với dự toán năm 2019 tăng thu 183.200 triệu đồng, bao gồm: Thu tiền sử dụng đất tăng 60.000 triệu đồng; thu từ xổ số kiến thiết tăng 120.000 triệu đồng; các nguồn thu còn lại tăng 3.200 triệu đồng).

2.  Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.297.701triệu đồng;

Trong đó:

+ Bổ sung cân đối: 2.406.097 triệu đồng;

+ Bổ sung mục tiêu: 1.562.503 triệu đồng;

Trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia 221.066 triệu đồng (vốn đầu tư xây dựng cơ bản 159.913 triệu đồng; vốn sự nghiệp 61.153 triệu đồng); bổ sung mục tiêu thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 919.834 triệu đồng (vốn đầu tư xây dựng cơ bản); thực hiện các chính sách và một số Chương trình mục tiêu (vốn sự nghiệp): 421.603 triệu đồng (trong đó vốn ngoài nước: 1.160 triệu đồng).

+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 329.101 triệu đồng

3. Thu vay để bù đắp bội chi: 102.700 triệu đồng.

B- PHẦN CHI:  

* Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020: 7.498.201 triệu đồng.

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.999.120 triệu đồng.  

Trong đó:

- Chi xây dựng cơ bản tập trung: 456.420 triệu đồng;

- Chi xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 140.000 triệu đồng;

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.300.000 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bội chi NSĐP: 102.700 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 4.232.863 triệu đồng.

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 2.018.717 triệu đồng;

- Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 1.912.874 triệu đồng;

- Ngân sách xã: 301.272 triệu đồng.

4. Dự phòng ngân sách: 116.658 triệu đồng, bằng dự toán Bộ Tài chính giao.

Trong đó, ngân sách tỉnh 63.914 triệu đồng; ngân sách huyện, xã 52.744 triệu đồng.

5. Chương trình mục tiêu quốc gia: 221.066 triệu đồng, Trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 159.913 triệu đồng; vốn sự nghiệp 61.153 triệu đồng.

6. Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 920.994 triệu đồng. Trong đó: vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 919.834 triệu đồng; vốn sự nghiệp (vốn ngoài nước) 1.160 triệu đồng.

7. Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

8. Chi trả nợ lãi: 6.500 triệu đồng.

DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÍNH KÈM DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020 UBND TRÌNH HĐND TỈNH

STT

Tên Báo cáo

Năm

báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định/

Văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2020

33/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B33-TT343-95.xlsx

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

34/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B34-TT343-95.xlsx

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020

35/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B35-TT343-95.xlsx

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020

2020

36/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B36-TT343-95.xlsx

5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020

2020

37/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B37-TT343-95.xls

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020

2020

38/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B38-TT343-95.xlsx

7

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

39/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B39-TT343-95.xlsx

8

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

40/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B40-TT343-95.xlsx

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020

2020

41/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B41-TT343-95.xlsx

10

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020

2020

42/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B42-TT343-95.xlsx

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020

2020

43/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B43-TT343-95.xlsx

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

44/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B44-TT343-95.xlsx

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020

2020

45/CK-NSNN

1911/STC-NS

10/12/2019

DT-2020-N-B45-TT343-95.xlsx

 

 Tải về Phụ lục kèm Công văn số 1911/STC-NS ngày 10/12/2019 của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 147 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày