SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
9
9
6
6
7
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 22/07/2019, 06:47
Xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính– Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022của tỉnh Bạc Liêu.  (17/07)
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn lập ...
Chuẩn bị các nội dung liên quan việc khảo sát, thu nhập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019  (11/07)
Căn cứ Công văn số 291/KV V-TH ngày 27/6/2019 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực V về việc khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 2812/UBND-TH ngày 01/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Để phục vụ ...
Triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ  (09/07)
Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2785/UBND-KT ngày 28/6/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ ...
Nội quy cơ quan của Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (08/07)
Chi tiết Quyết định tải tại đây. Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.
Quy tắc ứng xử của công chức và người lao động Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (08/07)
Chi tiết Quyết định tải tại đây. Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu.
Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng lưới đối với hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025  (27/06)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2534/UBND-TH ngày 17/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng lưới đối với hệ thống dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định ...
Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính  (27/06)
Căn cứ Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Trên cơ sở tinh thần công văn số 1496/VP-TH ngày 20/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về viêc thông báo Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày ...
Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính  (26/06)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 2521/UBND-TH ngày 17/6/2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước. Để thực hiện đúng quy định hiện hành về ...
Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính  (18/06)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 2498/UBND-TH ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
Triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá  (17/06)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2371/UBND-TH ngày 06 tháng 6 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư 25/2019/TT-BTC.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày