SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
4
0
7

Văn phòng Sở Tài chính

- Xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế, tiền lương; Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt theo từng giai đoạn; kế hoạch đào tạo cán bộ công chức.

- Tổ chức, quản lý cán bộ công chức: Bao gồm công tác đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng mới cán bộ công chức; quản lý hồ sơ, lý lịch; xét nâng lương cán bộ công chức theo định kỳ; việc thực thi công vụ và chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cán bộ công chức.

- Xây dựng kế hoạch công tác và tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, 06 tháng, cả năm của cơ quan.

- Tổ chức các cuộc họp báo hàng tuần, hội ý giữa lãnh đạo Sở với lãnh đạo các phòng trực thuộc; họp báo với các đơn vị trong hệ thống ngành tài chính cấp tỉnh và huyện, thị xã; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý công văn đến theo quy trình; in ấn, phát hành và quản lý, lưu trữ công văn, tài liệu, ấn chỉ; quản lý con dấu theo quy định của Nhà nước; theo dõi đôn đốc các phòng thực hiện, xử lý các loại văn bản, hồ sơ đúng thời gian quy định.

- Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan, tổng hợp ý kiến, dự thảo các văn bản có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở. Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản hành chính trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành.

- Thực hiện nhiệm vụ quản trị, tài vụ cơ quan: Xây dựng, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng kinh phí (bao gồm nguồn kinh phí được ngân sách cấp và nguồn thu khác của đơn vị theo quy định), quản lý chi tiêu và quyết toán kinh phí đúng chế đọ, nguyên tắc tài chính; đồng thời thực hiện việc công khai dự toán và quyết toán ngân sách đúng quy định; đảm bảo nguồn kinh phí đầy đủ, kịp thời chi trả tiền lương cho cán bộ công chức, các khoản chi cho hoạt động thường xuyên và mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Sở theo tiêu chuẩn quy định.

- Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản cơ quan đúng quy  chế; thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo mật, an ninh nội bộ; đảm bảo an toàn tài sản và an ninh trật tự cơ quan.

- Thường trực giúp Hội đồng Thi đua khen thưởng và lãnh đạo Sở, theo dõi công tác thi đua khen thưởng của Sở; phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn trong việc chăm lo đời sống, giải quyết các quyền lợi, chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức cơ quan; theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan.