SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
1
8
9
1

 Tình hình thực hiện Dự toán NSNN

                             

 

- Năm 2019:

 

Quý I

6 tháng

9 tháng

Năm

 

- Năm 2018:

 

Quý I

6 tháng

9 tháng

Năm

 

- Năm 2017:

 

Quý I

6 tháng

9 tháng

Năm