SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
6
4
1
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
2 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
3 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
4 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
5 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
6 Quyết định điều chuyển tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
7 Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
8 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
9 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
10 Quyết định thanh lý tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
11 Quyết định tiêu hủy tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
12 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
13 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
14 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
15 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
16 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
17 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
18 Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
19 Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
Trang đầu tiênTrang trước1Trang tiếp theoTrang cuối19 thủ tục