SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
3
3
7

Thanh tra Tài chính

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trình giám đốc Sở quyết định và tổ chức triển khai thực hiện.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các cơ quan HCSN, tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, doanh nghiệp và công dân theo thẩm quyền; thanh, kiểm tra tài chính, ngân sách huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và các đơn vị thuộc Sở theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan Thanh tra tài chính ở trung ương thực hiện thanh tra tài chính đối với các cơ quan HCSN, doanh nghiệp do trung ương quản lý trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng thời phối hợp với cơ quan Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện thanh, kiểm tra các lĩnh vực liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đề xuất giám đốc Sở quyết định tổ chức thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách, giá cả.

- Kiến nghị giám đốc Sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra; xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi sai phạm thuộc quyền quản lý của Sở.

- Kiến nghị giám đốc Sở giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra.

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về giá theo quy định.

- Báo cáo giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra Bộ Tài chính về công tác thanh tra theo phạm vi trách nhiệm được giao.

- Tổ chức thực hiện công tác tiếp dân; tham mưu giúp Ban giám đốc xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.