SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
5
9
4

Phòng Giá – Công sản

- Hướng dẫn các cơ quan HCSN thuộc địa phương thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, công sản tại địa phương.

- Quản lý, kiểm tra, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc về tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại cơ quan, đơn vị HCSN và tổ chức khác theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản vô chủ, tài sản mới được tìm thấy, tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản viện trợ không hoàn lại khi các dự án kết thúc chuyển giao.

- Quản lý tài sản nhà nước tại các tổ chức hội, tổ chức bán công; tổ chức quản lý và khai thác tài sản chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng.

- Tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hoá từ nguồn vốn NSNN trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cơ quan Nhà nước ở địa phương thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, thuê đất, góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất. Tham mưu cho giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định các phương án tổng thể và chi tiết về bồi thường hỗ trợ và tái định cư trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu cho giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp của Nhà nước về giá. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các phương án giá do các Sở, UBND huyện, thị xã hoặc doanh nghiệp nhà nước xây dựng đối với giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ quan trọng, giá sản phẩm độc quyền, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giá bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, kiểm tra việc niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

- Thu thập thông tin, phân tích tình hình biến động giá cả, báo cáo tình hình giá cả thị trường và tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND tỉnh.