SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
3
1
8

Phòng Quản lý Tài chính doanh nghiệp

- Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khác, hợp tác xã và tổ hợp tác); chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự báo khả năng động viên tài chính từ doanh nghiệp trên địa bàn.

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các loại hình doanh nghiệp; giúp UBND tỉnh quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; định kỳ lập các báo cáo theo quy định.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên địa bàn; tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp kiểm kê, đánh giá tài sản; hướng dẫn và giám sát việc xử lý vốn nhà nước trong các trường hợp hợp nhất, chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản và chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước; dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp.