SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
0
9
5
8

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

- Tham mưu cho giám đốc Sở trong việc quản lý dự toán thu, chi ngân sách của các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị dự toán cấp tỉnh trong công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, phí lệ phí, các khoản thu khác. Đề xuất các giải pháp đảm bảo cân đối nguồn vốn bổ sung kịp thời cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết, đột xuất theo chủ trương của cấp thẩm quyền, cụ thể như sau:

+ Tổ chức thảo luận, hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp tỉnh xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, thẩm tra phương án phân bổ ngân sách và hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp tỉnh thực hiện công khai dự toán ngân sách theo quy định; phối hợp với phòng Ngân sách – Thống kê Tin học tổng hợp dự toán, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành dự toán và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách, chế độ kế toán, phí, lệ phí, các chủ trương, chính sách có liên quan tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo Sở yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước. Đề xuất các biện pháp điều chỉnh, bổ sung dự toán, đảm bảo nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, trong quá khả năng cân đối ngân sách. Phối hợp với phòng Ngân sách – Thống kê Tin học kiểm tra, đề xuất điều chỉnh dự toán, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương (NSĐP) trong trường hợp cần thiết.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định của pháp luật.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, tình hình nợ tạm ứng ngân sách liên quan đến các đơn vị dự toán cấp tỉnh; thực hiện các báo cáo thường xuyên, đột xuất khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở nghiên cứu, trình cơ quan thẩm quyền quyết định ban hành các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương; tham gia ý kiến xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; các quy định về tỷ lệ trích, nộp quản lý sử dụng các khoản thu phí và lệ phí và hướng, kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

+ Tham mưu, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện dự toán và chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh.

+ Kiểm tra, thẩm tra quyết toán thanh toán thu, chi ngân sách hàng năm và công tác công khai quyết toán tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh; kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài chính ngân sách liên quan đến các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh; thẩm định, phê duyệt quyết toán kinh phí uỷ quyền của ngân sách trung ương do địa phương thực hiện. Phối hợp với phòng Ngân sách – Thống kê Tin học tổng hợp quyết toán thu, chi NSĐP hàng năm trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho giám đốc Sở dự thảo các: chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hành chính, sự nghiệp để trình cấp thẩm quyền quyết định ban hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc Sở Tài chính.