SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
8
2
3
5
3

Phòng Quản lý Đầu tư XDCB

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán, phương án phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư XDCB hàng năm để trình UBND tỉnh quyết định.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thẩm định tài chính các dự án đầu tư do tỉnh quản lý, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo quy chế quản lý đầu tư; xây dựng kế hoạch điều chỉnh bổ sung, điều hoà vốn đầu tư thanh toán đối với các dự án đầu tư từ ngân sách địa phương; đề xuất báo cáo trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết.

- Hướng dẫn các thủ tục đầu tư lập kế hoạch vốn đầu tư hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tham gia xét thầu đối với các dự án đầu tư thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh và các dự án khác trên địa bàn theo đền nghị của chủ đầu tư.

- Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn.

- Tham mưu giám đốc Sở giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính theo vùng lãnh thổ đối với tất cả các chương trình, dự án ODA trên địa bàn, kể cả chương trình dự án do Bộ, cơ quan trung ương hoặc tỉnh khác chủ trì thực hiện.

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, thị xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của KBNN tỉnh, huyện theo quy định.

- Tổ chức thẩm tra, trình duyệt dự toán chi phí quản lý dự án, quyết toán vốn đầu tư các dự án, công trình hoàn thành đối với các dự án đầu tư được phân cấp theo quy định. Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư kịp thời theo quy định, tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quyết toán vốn đầu tư.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở soạn thảo và xử lý các văn bản thuộc lĩnh vực công tác quản lý vốn đầu tư XDCB theo thẩm quyền.

- Tổng hợp, phân tích tình hình sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh.