SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
3
6
3
1
BAN GIÁM ĐỐC
- Họ và tên khai sinh: LÊ MINH HẢI
- Chức vụ : Giám đốc
- Điện thoại: (0291)
- Địa chỉ thư điện tử: hailm@baclieu.gov.vn
 
- Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN SỸ
- Chức vụ : Phó Giám đốc
- Điện thoại: (0291) 3823905
- Địa chỉ thư điện tử: sytv@baclieu.gov.vn
 
- Họ và tên khai sinh: PHAN CHÍ QUANG
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Địa chỉ thư điện tử: quangpc@baclieu.gov.vn 
 
VĂN PHÒNG - ĐT: (0291) 3823881
- Họ và tên khai sinh: CAO TUYẾT MAI 
- Chức vụ : Phó Chánh Văn phòng
- Địa chỉ thư điện tử: maict@baclieu.gov.vn
 
PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH -TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ - ĐT: (0291) 3825713
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỮU THIỆN
- Chức vụ : Trưởng phòng 
- Địa chỉ thư điện tử: thiennh@baclieu.gov.vn
 
- Họ và tên khai sinh: PHAN VĂN TÒNG
- Chức vụ : Phó Trưởng phòng
- Địa chỉ thư điện tử: tongpv@baclieu.gov.vn
 
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN MINH VŨ
- Chức vụ : Phó Trưởng phòng 
- Địa chỉ thư điện tử: vunm@baclieu.gov.vn
 
PHÒNG TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - ĐT: (0291) 3823904
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH
- Chức vụ : Trưởng phòng
- Địa chỉ thư điện tử: binhnp@baclieu.gov.vn
 
- Họ và tên khai sinh: CHÂU BÍCH CHÂU
- Chức vụ : Phó Trưởng phòng
- Địa chỉ thư điện tử: chaucb@baclieu.gov.vn
 
THANH TRA TÀI CHÍNH - ĐT: (0291) 3824901
- Họ và tên khai sinh: PHAN VĂN ĐÀN
- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Địa chỉ thư điện tử: danpv@baclieu.gov.vn
 
PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN - ĐT: (0291) 3824090
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HOÀNG NHIỆM
- Chức vụ : Trưởng phòng
- Địa chỉ thư điện tử: nhiemnh@baclieu.gov.vn
 
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN ÚT
- Chức vụ : Phó Trưởng phòng
- Địa chỉ thư điện tử: utnvstc@baclieu.gov.vn 
 
PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ - ĐT: (0291) 3826850
- Họ và tên khai sinh: LÊ BỬU LIÊU
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Địa chỉ thư điện tử: lieulb@baclieu.gov.vn
 
- Họ và tên khai sinh: LƯƠNG MINH NON
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Địa chỉ thư điện tử: nonlm@baclieu.gov.vn