SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
2
2
1
5

Phòng Ngân sách – Thống kê Tin học

- Tham mưu cho giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý tổng hợp về ngân sách, phí lệ phí, các khoản thu khác; lập và chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách có liên quan về quản lý sử dụng ngân sách tại các huyện, thị xã (sau đây gọi là cấp Huyện) và xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp Xã). Tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành, cân đối ngân sách; nghiên cứu, đề xuất việc ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý tài chính – ngân sách và tổng hợp xử lý thông tin, số liệu báo cáo liên quan đến lĩnh vực ngân sách, cụ thể:

+ Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương (NSĐP); chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương.

+ Hướng dẫn cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của ngân sách cấp huyện.

+ Lập dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu chi NSĐP, phương án phân bổ NSĐP trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Kiểm tra, hướng dẫn, đề xuất xử lý các vướng mắc về nghiệp vụ chuyên môn cho các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

+ Tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý tổng hợp NSNN trên địa bàn. Theo dõi quản lý tổng hợp các nguồn thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo thu, nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách, kết quả sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, các nguồn vốn chưa phân bổ của ngân sách tỉnh, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao. Thực hiện các báo cáo thường xuyên, đột xuất theo chức năngm nhiệm vụ được giao.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

+ Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND cấp tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển, chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND cấp tỉnh quyết định.

+ Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND cấp tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn NSĐP. Kiểm tra, tổng hợp đề xuất xử lý các nguồn vốn đầu tư chưa sử dụng hết trong năm để chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện.

+ Quản lý quỹ dự trữ tài chính và các nguồn quỹ khác của NSĐP theo quy định của pháp luật.

+ Theo dõi, tổng hợp báo cáo đề xuất phương án phân bổ, sử dụng, bố trí nguồn hoàn trả đối với các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của NSĐP; tham mưu cho cấp thẩm quyền triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

+ Thẩm định quyết toán thu NSNN phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp tình hình thu, chi NSNN, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

+ Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính.

+ Làm đầu mối trong tiếp nhận, chuyển giao công nghệ thông tin và công tác quản lý tài chính – ngân sách; quản lỳ hệ thống mạng nội bộ ngành và xử lý những vướng mắc, sự cố thông thường khi ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan tài chính.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc lập, chấp hành, quyết toán kinh phí và xử lý các nghiệp vụ phát sinh của đơn vị thuộc khối Đảng, lực lượng vũ trang (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng), các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các đơn vị ngành dọc (Toà án, Viện kiểm soát, Cục thống kê, Liên đoàn lao động, Cục thuế, Kho bạc nhà nước) và những tổ chức, cá nhân có quan hệ với ngân sách.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách để trình cấp thẩm quyền ban hành theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc Sở Tài chính.