Modify settings and columns

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
3
7
3
4
6
  
Xem: 
ban-do-hanh-chinh.aspx
ban-do-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountBản đồ hành chính
-ckns.aspx
-cknsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/03/2019 7:46 SANguyen Minh VuCông khai ngân sách (File XML)
congkhaicacnoidungkhac.aspx
congkhaicacnoidungkhacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/05/2020 8:21 SANguyen Minh VuCông khai các nội dung khác
cong-khai-cac-noi-dung-khac.aspx
cong-khai-cac-noi-dung-khacDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/05/2020 9:52 SANguyen Minh VuCông khai các nội dung khác
cong-khai-ngan-sach-xml.aspx
cong-khai-ngan-sach-xmlDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/03/2019 2:59 CHNguyen Minh VuCông khai ngân sách (File XML)
cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-1.aspx
cong-khai-so-lieu-du-toan-ngan-sach-1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2019 8:28 SANguyen Minh VuCông khai số liệu dự toán ngân sách 1
cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sach.aspx
cong-khai-so-lieu-thuc-hien-du-toan-ngan-sachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2019 10:34 SANguyen Minh VuCông khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
congkhai-stc.aspx
congkhai-stcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/08/2017 9:54 SANguyen Minh VuCông khai ngân sách
co-so-phap-ly.aspx
co-so-phap-lyDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 3:16 CHSystem AccountCơ sở pháp lý
chuc-nang-nhiem-vu.aspx
chuc-nang-nhiem-vuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 3:16 CHSystem AccountChức năng nhiệm vụ
danh-ba-dien-thoai.aspx
danh-ba-dien-thoaiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
09/09/2010 9:30 SANguyen Minh VuDanh bạ điện thoại
danh-ba-thu-dien-tu.aspx
danh-ba-thu-dien-tuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 3:21 CHSystem AccountDanh bạ thư điện tử
du-toan-ngan-sach-dia-phuong-da-duoc-hoi-dong-nhan-dan-quyet-dinh.aspx
du-toan-ngan-sach-dia-phuong-da-duoc-hoi-dong-nhan-dan-quyet-dinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2019 1:59 CHNguyen Minh VuDự toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định
du-toan-ngan-sach-dia-phuong-trinh-hoi-dong-nhan-dan.aspx
du-toan-ngan-sach-dia-phuong-trinh-hoi-dong-nhan-danDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2019 1:59 CHNguyen Minh VuDự toán Ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân
gop-y.aspx
gop-yDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 4:54 CHSystem AccountGóp ý
gioi-thieu-chung.aspx
gioi-thieu-chungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
31/05/2010 11:02 SASystem AccountGiới thiệu chung
hoat-dong-anh.aspx
hoat-dong-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/09/2010 8:19 CHSystem AccountHoạt động ảnh
hoidaptt.aspx
hoidapttDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
07/07/2016 1:51 CHNguyen Minh VuHỏi đáp trực tuyến
hoi-dap-truc-tuyen.aspx
hoi-dap-truc-tuyenDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/08/2010 11:44 CHSystem AccountHỏi đáp trực tuyến
lich-su-nganh-tai-chinh.aspx
lich-su-nganh-tai-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/09/2010 4:28 CHSystem AccountLịch sử ngành Tài chính
lien-he.aspx
lien-heDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 4:54 CHSystem AccountLiên hệ
LV_HtmlEditor_Admin.aspx
LV_HtmlEditor_AdminDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem Account
NewsPost.aspx
NewsPostDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
21/04/2011 2:01 CHSystem Account
ngan-sach-thong-ke-tin-hoc.aspx
ngan-sach-thong-ke-tin-hocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 9:27 SASystem AccountPhòng ngân sách thống kê tin học
nhan-su-lanh-dao.aspx
nhan-su-lanh-daoDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 3:17 CHSystem AccountNhân sự lãnh đạo
-pages-cong-khai-du-toan-aspx.aspx
-pages-cong-khai-du-toan-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
03/01/2019 2:03 CHNguyen Minh VuCông khai số liệu dự toán
-pages-cong-khai-ngan-sach-xml-aspx.aspx
-pages-cong-khai-ngan-sach-xml-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
25/03/2019 2:56 CHNguyen Minh VuCông khai ngân sách (File XML)
-pages-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-trong-nam-2018-aspx.aspx
-pages-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-trong-nam-2018-aspxDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/01/2019 4:15 CHNguyen Minh VuNăm 2018
preview.htm
previewDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountPreview
phong-ban-truc-thuoc.aspx
phong-ban-truc-thuocDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
16/09/2011 5:06 CHSystem AccountPhòng ban trực thuộc
phong-dau-tu-xdcb.aspx
phong-dau-tu-xdcbDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 9:18 SASystem AccountPhòng Đầu tư - XDCB
phong-tai-chinh-hcsn.aspx
phong-tai-chinh-hcsnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 9:23 SASystem AccountPhòng tài chính hành chính sự nghiệp
phong-tcdn.aspx
phong-tcdnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 9:06 SASystem AccountPhòng tài chính doanh nghiệp
quan-ly-gia-cong-san.aspx
quan-ly-gia-cong-sanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 9:09 SASystem AccountPhòng Quản lý giá-Công sản
quantritrang.aspx
quantritrangDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/04/2013 7:41 SASystem Account
quy-che-va-quy-trinh-cung-cap-thong-tin.aspx
quy-che-va-quy-trinh-cung-cap-thong-tinDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
26/04/2019 3:20 CHNguyen Minh VuQuy chế và quy trình cung cấp thông tin
quyet-dinh-thanh-lap.aspx
quyet-dinh-thanh-lapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 3:16 CHSystem AccountQuyết định thành lập
quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-da-duoc-hoi-dong-nhan-dan-phe-chuan.aspx
quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-da-duoc-hoi-dong-nhan-dan-phe-chuanDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2019 1:59 CHNguyen Minh VuQuyết toán Ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn
results.aspx
resultsDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
24/08/2010 2:11 CHSystem AccountResults
site-map.aspx
site-mapDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/06/2010 10:52 SASystem AccountSite map
so-do-to-chuc.aspx
so-do-to-chucDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
28/05/2010 3:17 CHSystem AccountSơ đồ tổ chức
tim-kiem.aspx
tim-kiemDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
27/05/2010 2:38 CHSystem AccountTìm kiếm
tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-trong-nam.aspx
tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-trong-namDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2019 1:59 CHNguyen Minh VuTình hình thực hiện dự toán Ngân sách trong năm
tong-hop-tinh-hinh-cong-khai-ngan-sach.aspx
tong-hop-tinh-hinh-cong-khai-ngan-sachDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
22/01/2019 2:00 CHNguyen Minh VuTổng hợp tình hình công khai ngân sách
thanh-tra-tai-chinh.aspx
thanh-tra-tai-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 9:25 SASystem AccountThanh tra tài chính
thu-tuc-hanh-chinh.aspx
thu-tuc-hanh-chinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
29/05/2010 10:37 SASystem AccountThủ tục hành chính
thu-vien-anh.aspx
thu-vien-anhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
01/09/2010 4:28 CHSystem AccountThư viện ảnh
van-ban-phap-luat.aspx
van-ban-phap-luatDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
02/06/2010 11:27 SASystem AccountVăn bản pháp luật
van-phong-so.aspx
van-phong-soDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
15/11/2010 8:57 SASystem Accountvan-phong-so