SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
4
6
7
7
6
Tin tức sự kiện Thứ Năm, 20/01/2011, 21:20

Thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, thủ tục kê khai thuế giá trị gia tăng năm theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu sẽ phải phân loại theo người nộp thuế nhằm giảm bớt tần suất bắt buộc kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh gia đình.
Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về các luật, pháp lệnh, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ để thực hiện phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính.
Căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua, giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thời hạn Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan phải hoàn thành việc soạn thảo dự án luật, pháp lệnh gửi Bộ Tư pháp tổng hợp thành văn bản chung để trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Đối với những thủ tục hành chính được qui định trong văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc huỷ bỏ, bãi bỏ theo phương án đơn giản hoá… thì giao Bộ Tài chính áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trường hợp cần áp dụng một văn bản để sửa một văn bản, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định.
Để tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu, yêu cầu trước ngày 30/6/2011, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Giao thông Vận tải, Khoa học và về cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan và các bộ, ngành để giải quyết thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường không, đảm bảo tính đồng bộ với cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đến năm 2012, nhằm cắt giảm 10-20% chi phí làm thủ tục hải quan cho công dân và doanh nghiệp; giảm 30% thời gian thông quan tại cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường không; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành với cơ quan hải quan để giải quyết thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu cho cá nhân, tổ chức.
Việc xây dựng Đề án về cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan và các bộ, ngành liên quan để giải quyết thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại hải quan cửa khẩu cần tập trung nghiên cứu các nội dung: Xác định cụ thể tần suất xuất nhập khẩu của từng nhóm hàng hoá tại từng cửa khẩu; Xác định mô hình tổ chức của Hải quan cửa khẩu trên cơ sở biệt phái cán bộ các bộ, ngành dưới sự chỉ đạo thống nhất của Trưởng hải quan cửa khẩu. Chuẩn hoá quy trình giải quyết công việc của các lực lượng làm việc tại hải quan cửa khẩu; Xác định cơ chế phối hợp giải quyết những vấn đề về chuyên ngành vượt thẩm quyền của hải quan cửa khẩu (hải quan và lực lượng liên ngành); Xác định yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của cơ quan hải quan tại cửa khẩu để đảm bảo các Bộ, ngành chuyên môn phối hợp với hải quan trong việc thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại hải quan cửa khẩu; Xác định cụ thể những cửa khẩu, nhóm hàng áp dụng cơ chế phối hợp theo hướng chỉ thực hiện những cửa khẩu có lưu lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn; Đề xuất cơ chế tài chính đối với các hoạt động phối hợp bộ, ngành và chế độ đội với cán bộ biệt phái; Đề xuất việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai cơ chế phối hợp này; Đề xuất việc lựa chọn một số cửa khẩu để áp dụng cơ chế thí điểm.
Về lộ trình thực hiện, Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2011 trình Chính phủ thông qua đề án về cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan và các bộ, ngành để giải quyết thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường không để thực hiện thí điểm tại một số cửa khẩu. Sau 01 năm kể từ ngàu bắt đầu thực hiện thí điểm, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng kết việc thực hiện thí điểm cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan và các bộ, ngành để giải quyết thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường không để triển khai thực hiện.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế nghiên cứu và xây dựng đề án về cơ chế phối hợp thu thuế thu nhập cá nhân, bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp và chia sẻ thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả thu và quản lý nguồn thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo vệ quyền lợi của người lao động; nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế; bảo vệ quyền lợi của người lao động; nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế và cắt giảm 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, góp phần nâng thứ hạng của Việt Nam trên trường quốc tế. Trước ngày 30/6/2011 trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2010./.
Nguồn: LP - Cổng thông tin Bộ Tài chính

Số lượt người xem: 2025 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày