SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
8
5
3
7
3
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Ba, 28/01/2020, 19:27
Góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành  (03/01)
Thực hiện Công văn số 15446/BTC-PC ngày 19/12/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ một số VB QPPL do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, liên tịch ban hành; Thực hiện Công văn số 5849/UBND-TH ngày 24/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ...
Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch  (25/12)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5807/UBND-TH ngày 23/12/2019 về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (đính kèm Công văn số 15384/BTC-QLCS ngày 18/2/2019). Sở Tài chính đề nghị các Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông ...
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bão dưỡng và xử lý đột xuất đê điều  (11/12)
Căn cứ Công văn số 14622/BTC-HCSN ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng và xử lý đột xuất sự cố đê điều. Thực hiện Công văn số 5564/UBND-TH ngày 06/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Thông ...
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam & nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ và Thông tư ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập  (18/11)
Sở Tài chính nhận được Công văn số 5095/UBND-TH ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ và chuẩn mực kiểm toán nội bộ và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối ...
Góp ý dự thảo Đề cương báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương  (11/11)
Thực hiện Công văn số 13192/BTC-NSNN ngày 01/11/2019 của Bộ Tài chính về việc tham gia, góp ý dự thảo đề cương báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương; Thực hiện Công văn số 5038/UBND-TH ngày 07/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Đề cương báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương. ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày