SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
1
3
6
3
2
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Bảy, 25/05/2019, 21:00
Góp ý Dự thảo Nghị định sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ  (02/05)
Thực hiện Công văn số 4263/BTC-CST ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP và Công văn số 1631/UBND-TH ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của ...
Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính  (17/04)
Sở Tài chính nhận được Công văn số 1398/UBND-TH ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ ...
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ  (19/03)
Thực hiện Công văn số 972/UBND-TH ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số ...
Góp ý dự thảo Chương trình về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND tỉnh năm 2019  (13/03)
Thực hiện Công văn số 851/UBND-TH ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu v/v triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng ...
Đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP  (14/02)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 494/UBND-TH ngày 01/02/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (đính kèm Công văn số 1204/BTC-QLCS ngày 25/01/2019). Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày