SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
9
9
6
5
8
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Hai, 22/07/2019, 06:46
Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính  (12/07)
Thực hiện Công văn số 7480/BTC-CST ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC và Công văn số 2922/UBND-TH ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Sở Tài chính đề nghị các cơ ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính  (06/06)
Căn cứ Công văn số 225/VP-KSTTHC ngày 29/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Góp ý Dự thảo Nghị định sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ  (02/05)
Thực hiện Công văn số 4263/BTC-CST ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP và Công văn số 1631/UBND-TH ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của ...
Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính  (17/04)
Sở Tài chính nhận được Công văn số 1398/UBND-TH ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ ...
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ  (19/03)
Thực hiện Công văn số 972/UBND-TH ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày