SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
2
8
4
7
Góp ý dự thảo văn bản Thứ Bảy, 07/12/2019, 03:00
Góp ý dự thảo Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam & nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ và Thông tư ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập  (18/11)
Sở Tài chính nhận được Công văn số 5095/UBND-TH ngày 12/11/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ và chuẩn mực kiểm toán nội bộ và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối ...
Góp ý dự thảo Đề cương báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương  (11/11)
Thực hiện Công văn số 13192/BTC-NSNN ngày 01/11/2019 của Bộ Tài chính về việc tham gia, góp ý dự thảo đề cương báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương; Thực hiện Công văn số 5038/UBND-TH ngày 07/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Đề cương báo cáo quản lý nợ và giám sát rủi ro tài khóa địa phương. ...
Góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ  (10/10)
Thực hiện Công văn số 4209/UBND-TH ngày 23/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.
Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ  (01/10)
Thực hiện Công văn số 11135/BTC-NSNN ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 4259/UBND-TH ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Sở Tài ...
Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  (29/07)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3261/UBND-TH ngày 24/7/2019 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đính kèm Công văn số 8327/BTC-QLCS ngày 19/7/2019). Sở Tài chính đề nghị các Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày