SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
0
3
8
1
4
Góp ý dự thảo văn bản Chủ Nhật, 29/03/2020, 00:10
Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP)  (05/03)
Sở Tài chính nhận được Công văn số 835/UBND-TH ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài ...
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bạc Liêu  (21/02)
Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô ...
Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản  (21/02)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 622/UBND-TH ngày 19/02/2020 về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (đính kèm Công văn số 1485/BTC-QLG ngày 14/02/2020). Sở Tài chính đề nghị các ...
Góp ý dự thảo Chương trình về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND tỉnh năm 2020  (12/02)
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Để đảm bảo cơ sở tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của UBND tỉnh Bạc Liêu năm 2020, Sở Tài chính Bạc Liêu dự thảo ...
Góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  (31/01)
Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 284/UBND-TH ngày 22/01/2020 vê việc góp ý dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Sở Tài chính đề nghị Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, UBND thị xã Giá Rai, UBND thành phố Bạc Liêu, Công ty Bảo Việt Bạc Liêu, Công ty Bảo Minh Bạc Liêu ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày