SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
3
2
4
2

Thông tin chi tiết tải tại đây. Sở Tài chính Bạc Liêu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5363/UBND-TH ngày 25/11/2019 về việc triển khai Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính, theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu nội dung Thông tư nêu trên để tổ ...

Thực hiện công văn số 5373/UBND-KT ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.Theo đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với CụcThuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chịu trách nhiệm triển ...

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5037/UBND-TH ngày 07 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ. Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp và các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được sửa đổi, bổ sung ...

Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019; Căn cứ Thông báo số 28/TB-SNV ngày 04/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về việc thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Sở Tài chính Bạc Liêu thông báo đến các thí sinh trúng ...

Tình hình giá thị trường tháng 11/2019
Thông tin chi tiết tải tại đây. Sở Tài chính Bạc Liêu
Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019; Căn cứ Thông báo số 28/TB-SNV ngày 04/11/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu về việc thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Sở Tài chính Bạc Liêu thông báo đến các thí sinh trúng ...
  Tình hình giá thị trường tháng 10/2019  (06/11)
  Ngày 14/10/2019 - Tập huấn, hướng dẫn xét duyệt quyết toán và lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị dự toán theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC, Thông tư 99/2018/TT-BTC và Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.  (16/10)
  Tình hình giá thị trường tháng 9/2019  (07/10)
  Chi đoàn Sở Tài chính Bạc Liêu tổ chức hoạt động “Vì đàn em thân yêu”  (11/09)
  Ngày 26/8/2019, tập huấn, hướng dẫn chi tiết phần hành kế toán chủ yếu; lập, đọc, phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài sản công theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC  (03/09)
  Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức năm 2019 vòng 2  (27/08)
  Thông báo Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019  (09/08)
  Thông báo sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu  (29/07)
  Thông báo thi tuyển công chức hành chính năm 2019  (03/06)